انواع محصولات فولادی

قیمت آهن آلات


میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 32 شاهین A3 73/05
14,590 ^ 137
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 28 شاهین A3 56/66
14,360
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 25 شاهین A3 44/75
14,360
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 22 شاهین A3 34/5
14,360
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 شاهین A3 28/6
14,360
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 شاهین A3 23/16
14,360
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 شاهین A3 18/29
14,360
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 شاهین A3 13/88
14,360
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 شاهین A3 10/19
14,865 ^ 137
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 شاهین A2 7/07
14,865 ^ 137
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 شاهین A2 4/4
15,140 ^ 138
کارخانه
موجود در سبد

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 12 ابهر A2 10/68
14,080 ^ 50
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 28 ابهر A3 58
14,495
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 ابهر A3 29/6
14,080 ^ 50
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 ابهر A3 23/9
14,270
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ابهر A3 18/9
16,195 ^ 50
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ابهر A3 14/5
14,080 ^ 50
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A2 7/44
14,080 ^ 50
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ابهر A2 4/5
14,540 ^ 50
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A3 7/44
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد 18 ابهر A3 بنگاه آسرون 23/9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد 12 ابهر A3 10/68
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 راد A3 27
15,240
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 راد A3 21/5
15,240
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 راد A3 17/5
15,240
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 راد A2 8
15,650
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 راد A2 5
15,880
کارخانه
موجود در سبد

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
14,910
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ظفر A3 18
14,910
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ظفر A3 14
14,910
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
15,370
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 125
15,180
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 20 ظفر بناب 240
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 بافق A3 29/2
14,360 ^ 3
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 بافق A3 18/5
14,460 ^ 36
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 بافق A3 14/4
14,460 ^ 36
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 بافق A3 10/5
15,370 ^ 457
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 بافق A2 7/2
15,690 ^ 599
کارخانه
موجود در سبد

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 27/5
15,500
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 90
15,500
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 57
16,425 ^ 1102
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 33
15,320
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 18/3
15,320
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 18
15,500
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد 14/5
15,505
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 14
15,320
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 10/6
15,500
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 9
15,505
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد 8/2
15,505
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد 8/8
17,615 ^ 2202
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 کوتاه شکفته 39/5
15,780
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی6 شکفته 23/4
17,200 ^ 1420
کارخانه
موجود در سبد

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
15,595
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
15,690
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
15,780
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
16,790
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
16,790
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
16,790
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
15,690
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
15,870
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 14 کوتاه ناب 73/8
16,060
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
16,060
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
16,060
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 8 بلند ناب 85
16,150
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 16 ناب تبریز 165
193,500
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 14 ناب تبریز 127
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 210
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 16 آرین A3 18
14,130 ^ 45
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 آرین A3 10
14,220 ^ 40
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 آرین A2 7
14,220 ^ 40
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 آرین A3 23
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 129/3
14,725
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 89/5
15,570
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 55/8
14,725
کارخانه
موجود در سبد
نبشی60*60*6 میل آریان فولاد 33
16,150 ^ 1009
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*5 میل آریان فولاد 21/8
15,090
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل آریان فولاد 17/7
15,090
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد 14/3
16,150 ^ 917
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد 11/2
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی50*50*3 میل آریان فولاد 14/5
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی60*60*5 میل آریان 26
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی70*70*7 میل آریان 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی150*150*5 میل آریان 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 آریان فولاد 48
17,000 ^ 17000
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
150
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
320
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
355
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 120*120*12 میل سپهر ایرانیان 125
15,505
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 100*100*10 میل سپهر ایرانیان 90
15,365
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل سپهر ایرانیان 58
15,275
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل سپهر ایرانیان 32
15,825
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*5 میل سپهر ایرانیان 28
15,825
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل سپهر ایرانیان 18
15,915
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل سپهر ایرانیان 22
15,915
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*3 میل سپهر ایرانیان 15
16,285
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*4 میل سپهر ایرانیان 14
15,915
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*3 میل سپهر ایرانیان 10/5
16,190
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل سپهر ایرانیان 8
15,780
کارخانه
موجود در سبد

ناودانی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

چهارپهلو

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

آسرون، خرید سریع و مطمئن آهن و فولاد


آسرون از سال ۱۳۷۴ تا امروز در بازار آهن و فولاد مشغول به فعالیت است. ما در چند سال گذشته با آغاز فروش آنلاین آهن، پا به عرصه جدیدی گذاشتیم که هدف از آن، افزایش سرعت خدمت‌رسانی به مشتریانمان در اقصی نقاط ایران است. اعتماد، تضمین کیفیت و صداقت از اصول اخلاقی و حرفه‌ای ما در کار است. مطمئن‌ترین خرید مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را با آسرون تجربه کنید

تنوع کالایی گسترده
تنوع کالایی گسترده
بیش از قلم کالا
ارسال به سراسر کشور
ارسال به سراسر کشور
درصد رضایت
تضمین قیمت
تضمین قیمت
نفر به ما اعتماد کردن

درباره آسرون

استعلام سریع قیمت

در کمتر از 30 دقیقه از قیمت موردنظر خود مطلع شوید.
به ما اعتماد کرده اید
به ما اعتماد کرده اید
مشاهده همه پادکست‌ها
پادکست‌های آسرون
هر روز 90 ثانیه درباره بازار
- پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
 پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
- میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
 میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
- مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
 مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
- با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
 با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
- لاپه چیست؟
 لاپه چیست؟
لاپه چیست؟
- تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
 تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
مشاهده همه ویدئو‌ها
ویدئوکست
ویدیوهای آموزشی آهن، ساختمان و قیمت آهن

آسرون چگونه کیفیت مقاطع فولادی را تضمین می‌کند؟

میلگردهای A1، A2، A3 و A4 چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

محاسبه میزان میلگرد مصرفی در فونداسیون

هر بندیل میلگرد چند شاخه است؟
تماس با ما
میزبان صدای گرم شما هستیم
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار