انواع محصولات فولادی

قیمت آهن آلات


میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 32 شاهین A3 73/05
19,270
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 28 شاهین A3 56/66
19,270
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 25 شاهین A3 44/75
19,270
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 22 شاهین A3 34/5
19,270
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 شاهین A3 28/6
19,270
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 شاهین A3 23/16
19,270
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 شاهین A3 18/29
19,270
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 شاهین A3 13/88
19,270
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 شاهین A3 10/19
19,545
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 شاهین A2 7/07
19,545
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 شاهین A2 4/4
19,820
کارخانه
موجود در سبد

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 12 ابهر A3 10/68
18,075 ^ 367
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 ابهر A2 10/68
19,360
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 28 ابهر A3 58
19,220
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 ابهر A3 29/6
19,085
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ابهر A3 18/9
16,195 ^ 367
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ابهر A3 14/5
18,075 ^ 367
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A3 7/44
18,075 ^ 367
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A2 7/44
19,360
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ابهر A2 4/5
20,000
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 ابهر A3 23/9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد 18 ابهر A3 بنگاه آسرون 23/9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 راد A3 27
20,050
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 راد A3 21/5
20,050
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 راد A3 17/5
20,050
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 راد A2 8
20,465
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 راد A2 5
20,695
کارخانه
موجود در سبد

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
19,405
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ظفر A3 18
19,405
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ظفر A3 14
19,405
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
19,865
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 125
20,140
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 20 ظفر بناب 240
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 بافق A3 29/2
18,810 ^ 184
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 بافق A3 18/5
18,930 ^ 183
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 بافق A3 14/4
18,930 ^ 183
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 بافق A3 10/5
19,360 ^ 183
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 بافق A2 7/2
19,450 ^ 183
کارخانه
موجود در سبد

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 27/5
20,065 ^ 1936
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 90
20,010 ^ 91
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 57
20,095 ^ 184
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 33
20,010 ^ 184
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 18/3
20,105 ^ 183
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 18
22,000
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد 14/5
18,340
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 14
20,380 ^ 183
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 10/6
20,195 ^ 2107
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 9
18,340
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد 8/2
18,340
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد 8/8
20,195 ^ 184
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3
18,340
کارخانه
موجود در سبد

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 کوتاه شکفته 39/5
15,780
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی6 شکفته 23/4
18,200 ^ 750
کارخانه
موجود در سبد

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
20,655
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
20,890
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
16,605
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
20,890
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
21,075
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 14 کوتاه ناب 73/8
21,210
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
21,210
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
21,210
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 8 بلند ناب 85
16,150
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ناب تبریز 127
16,880
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 16 ناب تبریز 165
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 210
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 10 آرین A2 7
18,810
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 آرین A3 10
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد 16 آرین A3 18
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد 18 آرین A3 23
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 129/3
18,690 ^ 551
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 89/5
15,570
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 55/8
19,425
کارخانه
موجود در سبد
نبشی70*70*7 میل آریان 0
16,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 0
16,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی60*60*6 میل آریان فولاد 33
20,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی60*60*5 میل آریان 26
16,190
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*5 میل آریان فولاد 21/8
20,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل آریان فولاد 17/7
20,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل آریان فولاد 14/5
18,340
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد 14/3
20,660
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد 11/2
21,120
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی150*150*5 میل آریان 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 آریان فولاد 48
16,200
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
150
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
320
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
355
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 120*120*12 میل سپهر ایرانیان 125
21,195
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 100*100*10 میل سپهر ایرانیان 90
20,460
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل سپهر ایرانیان 58
20,095
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل سپهر ایرانیان 32
16,925
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*5 میل سپهر ایرانیان 28
20,370
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل سپهر ایرانیان 18
16,925
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل سپهر ایرانیان 22
20,280
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*3 میل سپهر ایرانیان 15
17,245
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*4 میل سپهر ایرانیان 14
21,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*3 میل سپهر ایرانیان 10/5
20,920
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل سپهر ایرانیان 8
18,150 ^ 18150
کارخانه
موجود در سبد

ناودانی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

چهارپهلو

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

آسرون، خرید سریع و مطمئن آهن و فولاد


آسرون از سال ۱۳۷۴ تا امروز در بازار آهن و فولاد مشغول به فعالیت است. ما در چند سال گذشته با آغاز فروش آنلاین آهن، پا به عرصه جدیدی گذاشتیم که هدف از آن، افزایش سرعت خدمت‌رسانی به مشتریانمان در اقصی نقاط ایران است. اعتماد، تضمین کیفیت و صداقت از اصول اخلاقی و حرفه‌ای ما در کار است. مطمئن‌ترین خرید مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را با آسرون تجربه کنید

تنوع کالایی گسترده
تنوع کالایی گسترده
بیش از قلم کالا
ارسال به سراسر کشور
ارسال به سراسر کشور
درصد رضایت
تضمین قیمت
تضمین قیمت
نفر به ما اعتماد کردن

درباره آسرون

استعلام سریع قیمت

در کمتر از 30 دقیقه از قیمت موردنظر خود مطلع شوید.
به ما اعتماد کرده اید
به ما اعتماد کرده اید
مشاهده همه پادکست‌ها
پادکست‌های آسرون
هر روز 90 ثانیه درباره بازار
- پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
 پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
- میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
 میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
- مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
 مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
- با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
 با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
- لاپه چیست؟
 لاپه چیست؟
لاپه چیست؟
- تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
 تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
مشاهده همه ویدئو‌ها
ویدئوکست
ویدیوهای آموزشی آهن، ساختمان و قیمت آهن

شوره ورق گالوانیزه

معرفی اپلیکیشن آسرون

راهنمای کار با ابزار آنلاین متره

مقایسه سازه بتنی و فولادی
تماس با ما
میزبان صدای گرم شما هستیم
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار