میلگرد آجدار
میلگرد آجدار قیمت امروز
میلگرد 20 ذوب آهن A3۱۴,۹۵۵ تومان
میلگرد 12 ذوب آهن A3۱۵,۸۲۵ تومان
میلگرد 20 ظفر A3۱۵,۵۵۱ تومان
میلگرد 16 ظفر A3۱۵,۴۵۸ تومان ۱۵,۵۵۱ تومان
میلگرد 8 ظفر A2۱۶,۰۵۶ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
نبشی
نبشی قیمت امروز
نبشی4 - 4 میل ناب تبریز۱۵,۹۶۳ تومان
نبشی10 – 10 میل آریان۱۵,۶۸۹ تومان
نبشی4 - 4 میل آریان۱۴,۷۷۰ تومان ۱۵,۶۸۹ تومان
نبشی4 - 3 میل آریان۱۶,۵۱۴ تومان
نبشی5 - 3 میل شکفته۱۵,۸۲۵ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
ناودانی
ناودانی قیمت امروز
ناودانی 12 کوتاه ناب ۱۶,۱۴۷ تومان
ناودانی 10 کوتاه ناب ۱۶,۲۳۹ تومان
ناودانی 10 کوتاه شکفته۱۶,۹۷۳ تومان
ناودانی6 شکفته۱۶,۹۷۳ تومان
ناودانی 10 کوتاه اروپالطفا تماس بگیرید
مشاهده قیمت بیشتر
تیرآهن معمولی (IPE)
تیرآهن معمولی (IPE) قیمت امروز
تیرآهن 18 ذوب آهن / کارخانه۱۴,۵۸۸ تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن / کارخانه۱۴,۷۷۱ تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن / کارخانه۱۵,۲۳۰ تومان
تیرآهن 14 ظفر بناب ۱۵,۹۶۳ تومان
تیرآهن 14 ناب تبریز ۱۵,۵۹۶ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
قوطی و پروفیل
قوطی و پروفیل قیمت امروز
قوطی پروفیل 3 میل جهان پروفیل پارس۲۳,۹۳۰ تومان
قوطی پروفیل 2 میل جهان پروفیل پارس۲۵,۳۲۰ تومان
قوطی پروفیل 2/5 میل کیان پرشیا۲۴,۸۶۰ تومان
قوطی پروفیل 3 میل صدرا پروفیل تهران۲۴,۹۵۰ تومان
قوطی پروفیل 2 میل کارآفرینان نسیم گیلان۲۳,۸۴۰ تومان ۲۳,۹۹۹ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
ورق سیاه
ورق سیاه قیمت امروز
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500در6000۲۳,۲۵۷ تومان
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500در6000۲۲,۸۹۰ تومان ۲۳,۶۲۹ تومان
ورق سیاه 25 خرم آباد 1250در6000 تهران۲۱,۳۷۶ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه قیمت امروز
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول۲۸,۲۶۰ تومان ۲۸,۷۱۰ تومان
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول۲۶,۸۹۰ تومان ۲۷,۱۵۰ تومان
ورق گالوانیزه 1/5 تاراز 1250 رول۲۶,۶۵۰ تومان ۲۷,۱۵۰ تومان
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1000 رول۲۹,۴۴۰ تومان ۲۹,۸۱۰ تومان
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1250 رول۲۹,۳۶۰ تومان ۲۹,۶۳۰ تومان
مشاهده قیمت بیشتر