انواع محصولات فولادی


قیمت روز آهن آلات


میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
محل بارگیری
میلگرد 32 شاهین A3 73/05
14,770
آسرون
میلگرد 28 شاهین A3 56/66
14,770
آسرون
میلگرد 25 شاهین A3 44/75
14,770
آسرون
میلگرد 22 شاهین A3 34/5
14,770
آسرون
میلگرد 20 شاهین A3 28/6
14,770
آسرون
میلگرد 18 شاهین A3 23/16
14,770
14,590
آسرون
میلگرد 16 شاهین A3 18/29
14,770
آسرون
میلگرد 14 شاهین A3 13/88
14,770
آسرون
میلگرد 12 شاهین A3 10/19
15,045
آسرون
میلگرد 10 شاهین A2 7/07
15,045
آسرون
میلگرد 8 شاهین A2 4/4
15,325
آسرون

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
محل بارگیری
میلگرد 12 ابهر A3 10/68
14,955
آسرون
میلگرد 12 ابهر A2 10/68
14,590
آسرون
میلگرد 20 ابهر A3 29/6
14,495
آسرون
میلگرد 18 ابهر A3 23/9
14,495
آسرون
میلگرد 16 ابهر A3 18/9
14,495
آسرون
میلگرد 14 ابهر A3 14/5
14,495
آسرون
میلگرد 10 ابهر A3 7/44
14,955
آسرون
میلگرد 10 ابهر A2 7/44
14,590
14,545
آسرون
میلگرد 8 ابهر A2 4/5
15,230
آسرون
میلگرد 28 ابهر A3 58
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
میلگرد 18 ابهر A3 بنگاه آسرون 23/9
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
محل بارگیری
میلگرد 20 راد A3 27
15,320
آسرون
میلگرد 18 راد A3 21/5
15,320
15,310
آسرون
میلگرد 16 راد A3 17/5
15,320
آسرون
میلگرد 10 راد A2 8
15,640
آسرون
میلگرد 8 راد A2 5
15,960
آسرون

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
14,910
آسرون
میلگرد 16 ظفر A3 18
14,910
15,045
آسرون
میلگرد 14 ظفر A3 14
14,910
آسرون
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
15,460
آسرون

تیرآهن

نام محصول سایز قیمت
(تومان)
محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 14
1,908,260
آسرون
تیرآهن 20 ظفر بناب 20
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
محل بارگیری
میلگرد 20 بافق A3 29/2
14,865
آسرون
میلگرد 16 بافق A3 18/5
14,985
آسرون
میلگرد 14 بافق A3 14/4
14,985
آسرون
میلگرد 12 بافق A3 10/5
15,325
آسرون
میلگرد 10 بافق A2 7/2
15,415
آسرون

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
محل بارگیری
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد 8/8
16,515 ^ 16513
آسرون
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3
16,515 ^ 16513
آسرون
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد 8/2
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 9
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 10/6
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 14
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد 14/5
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 18
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 18/3
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 33
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 57
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 90
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 27/5
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
محل بارگیری
ناودانی 10 کوتاه شکفته 39/5
16,000
آسرون
ناودانی6 شکفته 23/4
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
محل بارگیری
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
15,965 ^ 15963
آسرون
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
15,875 ^ 15871
آسرون
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
16,240 ^ 16238
آسرون
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
16,330 ^ 16330
آسرون
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
16,425 ^ 16422
آسرون
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
15,965 ^ 15963
آسرون
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
محل بارگیری
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
16,150
آسرون
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

تیرآهن

نام محصول سایز قیمت
(تومان)
محل بارگیری
تیرآهن 14 ناب تبریز 14
1,899,085
آسرون
تیرآهن 16 ناب تبریز 16
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 18
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
محل بارگیری
میلگرد 18 آرین A3 23
14,360
14,495
آسرون
میلگرد 16 آرین A3 18
14,360
آسرون
میلگرد 12 آرین A3 10
14,725
15,230
آسرون
میلگرد 10 آرین A2 7
14,545
14,725
آسرون

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
محل بارگیری
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 129/3
15,690 ^ 15688
آسرون
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 55/8
15,690 ^ 15688
آسرون
نبشی70*70*7 میل آریان 0
15,690 ^ 15688
آسرون
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 0
15,690 ^ 15688
آسرون
نبشی60*60*5 میل آریان 26
15,690 ^ 15688
آسرون
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد 14/3
15,690
15,450 ^ 15688
آسرون
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد 11/2
16,515 ^ 16513
آسرون
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 9
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 89/5
0
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی150*150*5 میل آریان 0
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
محل بارگیری
ناودانی 10 آریان فولاد 48
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

تیرآهن

نام محصول واحد قیمت
(تومان)
محل بارگیری
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
محل بارگیری
نبشی 100*100*10 میل سپهر ایرانیان 90
14,865
آسرون
نبشی 80*80*8 میل سپهر ایرانیان 58
15,140
آسرون
نبشی 60*60*6 میل سپهر ایرانیان 32
15,230
آسرون
نبشی 60*60*5 میل سپهر ایرانیان 28
15,370
آسرون
نبشی 50*50*4 میل سپهر ایرانیان 18
15,045
آسرون
نبشی 50*50*5 میل سپهر ایرانیان 22
14,955
آسرون
نبشی 50*50*3 میل سپهر ایرانیان 15
15,415
آسرون
نبشی 40*40*4 میل سپهر ایرانیان 14
15,415
آسرون
نبشی 40*40*3 میل سپهر ایرانیان 10/5
15,735
آسرون
نبشی 30*30*3 میل سپهر ایرانیان 8
15,615
آسرون
نبشی 120*120*12 میل سپهر ایرانیان 125
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

چهارپهلو

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
محل بارگیری
میلگرد 22 ذوب آهن A3 35/76
14,680
14,725 ^ 46
آسرون
میلگرد 20 ذوب آهن A3 29/65
14,725 ^ 138
آسرون
میلگرد 18 ذوب آهن A3 24
14,590 ^ 46
آسرون
میلگرد 16 ذوب آهن A3 18/96
14,865
آسرون
میلگرد 14 ذوب آهن A3 14/52
14,910
آسرون
میلگرد 12 ذوب آهن A3 10/65
15,415
آسرون

تیرآهن

نام محصول سایز قیمت
(تومان)
محل بارگیری
تیرآهن 27 ذوب آهن کارخانه 27
14,680
آسرون
تیرآهن 24 ذوب آهن کارخانه 24
14,955
آسرون
تیرآهن 20 ذوب آهن کارخانه 20
16,700
آسرون
تیرآهن 18 ذوب آهن کارخانه 18
14,450
آسرون
تیرآهن 16 ذوب آهن کارخانه 16
14,865
آسرون
تیرآهن 14 ذوب آهن کارخانه 14
14,770
آسرون

میلگرد آجدار

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

تیرآهن

نام محصول سایز قیمت
(تومان)
محل بارگیری
تیرآهن 18 فایکو سبک 18
2,541,285
آسرون
تیرآهن 16 فایکو سبک 16
2,559,635
آسرون
تیرآهن 14 فایکو سبک 14
2,064,220
آسرون
تیرآهن 14 فایکو سنگین 14
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
تیرآهن 18 فایکو سنگین 18
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
تیرآهن 20 فایکو سبک 20
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
تیرآهن 20 فایکو سنگین 20
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
14,910
آسرون
میلگرد 16 ظفر A3 18
14,910
15,045
آسرون
میلگرد 14 ظفر A3 14
14,910
آسرون
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
15,460
آسرون

تیرآهن

نام محصول سایز قیمت
(تومان)
محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 14
1,908,260
آسرون
تیرآهن 20 ظفر بناب 20
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
محل بارگیری
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
15,965 ^ 15963
آسرون
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
15,875 ^ 15871
آسرون
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
16,240 ^ 16238
آسرون
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
16,330 ^ 16330
آسرون
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
16,425 ^ 16422
آسرون
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
15,965 ^ 15963
آسرون
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
محل بارگیری
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
16,150
آسرون
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

تیرآهن

نام محصول سایز قیمت
(تومان)
محل بارگیری
تیرآهن 14 ناب تبریز 14
1,899,085
آسرون
تیرآهن 16 ناب تبریز 16
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 18
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
محل بارگیری
قوطی پروفیل 4 میل صدرا پروفیل تهران 4
22,755
آسرون
قوطی پروفیل 2/5 میل صدرا پروفیل تهران 2/5
22,755
22,755
آسرون
قوطی پروفیل 2 میل صدرا پروفیل تهران 2 گیلان
22,940
آسرون
قوطی پروفیل 3 میل صدرا پروفیل تهران 3
22,755
آسرون
قوطی پروفیل 2 میل صدرا پروفیل تهران 2 مبارکه
24,130
آسرون

قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
محل بارگیری
قوطی پروفیل 4 میل جهان پروفیل پارس 4
23,030 ^ 275
آسرون
قوطی پروفیل 2/5 میل جهان پروفیل پارس 2/5
23,030 ^ 275
آسرون
قوطی پروفیل 2 میل جهان پروفیل پارس 2 مبارکه
24,220
24,120 ^ 184
آسرون
قوطی پروفیل 3 میل جهان پروفیل پارس 3
23,030 ^ 275
آسرون

پروفیل فرانسوی

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
محل بارگیری
قوطی پروفیل 3/5 میل فولاد گستر حداد 3/5
22,205
آسرون
قوطی پروفیل 4 میل فولاد گستر حداد 4
22,205
آسرون
قوطی پروفیل 2/5 میل فولاد گستر حداد 2/5
22,020
آسرون
قوطی پروفیل 2 میل فولادگسترحداد 2 مبارکه
24,130
آسرون
قوطی پروفیل 3 میل فولاد گستر حداد 3
22,205
آسرون

لوله فولادی

نام محصول ضخامت لوله قیمت
(تومان)
محل بارگیری
لوله 76 ضخامت 2 میل گسترحداد 2
23,305
آسرون
لوله 60 ضخامت 2 میل گسترحداد 2
23,305
آسرون
لوله 50 ضخامت 2/5 میل گسترحداد 2/5
22,020
آسرون
لوله 50 ضخامت 2 میل گسترحداد 2
23,305
آسرون

قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
محل بارگیری
قوطی پروفیل 2میل کیان پرشیا گیلان 2 گیلان
23,305
23,105
آسرون
قوطی پروفیل 2/5 میل کیان پرشیا 2/5
22,940
آسرون
قوطی پروفیل 2 میل کیان پرشیا 2 مبارکه
24,220
24,020
آسرون

لوله فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
محل بارگیری
قوطی پروفیل 2/5 میل نیکان پروفیل 2/5
21,380 ^ 367
آسرون
قوطی پروفیل 2 میل نیکان پروفیل 2 گیلان
23,215 ^ 275
آسرون
قوطی پروفیل 3 میل نیکان پروفیل 3
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت
قوطی پروفیل 4 میل نیکان پروفیل 4
تماس بگیرید
آسرون
استعلام قیمت استعلام قیمت

پروفیل فرانسوی

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
محل بارگیری
قوطی پروفیل 4 میل تهران شرق 4
22,940
آسرون
قوطی پروفیل 2/5 میل تهران شرق 2/5
22,940
آسرون
قوطی پروفیل 2 میل تهران شرق 2 مبارکه
25,050
آسرون
قوطی پروفیل 3 میل تهران شرق 3
22,940
آسرون

لوله فولادی

نام محصول ضخامت لوله قیمت
(تومان)
محل بارگیری
لوله 110 ضخامت 2 میل تهران 2
24,820
15
آسرون
لوله 60 ضخامت 2 میل تهران 2
24,820
آسرون
لوله 50 ضخامت 2 میل تهران 2
24,820
آسرون

پروفیل صنعتی

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
محل بارگیری
قوطی پروفیل 2میل علویجه 2 مبارکه
25,050
آسرون

پروفیل فرانسوی

نام محصول قیمت
(تومان)
محل بارگیری

قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
محل بارگیری
قوطی پروفیل 2 میل کارآفرینان نسیم گیلان 2 گیلان
23,340
23,220 ^ 193
آسرون
درباره آسرون

آسرون از سال ۱۳۷۴ تا امروز در بازار آهن و فولاد مشغول به فعالیت است. ما در چند سال گذشته با آغاز فروش آنلاین آهن، پا به عرصه جدیدی گذاشتیم که هدف از آن، افزایش سرعت خدمت‌رسانی به مشتریانمان در اقصی نقاط ایران است. اعتماد، تضمین کیفیت و صداقت از اصول اخلاقی و حرفه‌ای ما در کار است. مطمئن‌ترین خرید مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را با آسرون تجربه کنید

تنوع کالایی گسترده
تنوع کالایی گسترده
بیش از قلم کالا
ارسال به سراسر کشور
ارسال به سراسر کشور
درصد رضایت
تضمین قیمت
تضمین قیمت
نفر به ما اعتماد کردن

درباره آسرون

استعلام سریع قیمت

در کمتر از 30 دقیقه از قیمت موردنظر خود مطلع شوید.
به ما اعتماد کرده اید
به ما اعتماد کرده اید به ما اعتماد کرده اید
مشاهده همه پادکست‌ها

پادکست‌های آسرون

هر روز 90 ثانیه درباره بازار
- بهترین روش‌ها برای محاسبه وزن میلگرد podcast
- تحلیل بازار فولاد در آبان ماه 1400 podcast
- ورق پلی کربنات چیست و چه کاربردی دارد؟ podcast
- تحلیل بازار فولاد در هفته سوم آبان ماه 1400 podcast
- محاسبه میلگرد مصرفی در فونداسیون podcast
- مقایسه سازه بتنی و فولادی podcast
مشاهده همه ویدئو‌ها

ویدئوکست

ویدیوهای آموزشی آهن، ساختمان و قیمت آهن

آسرون چگونه کیفیت مقاطع فولادی را تضمین می‌کند؟

میلگردهای A1، A2، A3 و A4 چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

محاسبه میزان میلگرد مصرفی در فونداسیون

هر بندیل میلگرد چند شاخه است؟
تماس با ما
میزبان صدای گرم شما هستیم
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار