دسترسی سریع
لوله مبلی
آشنایی با لوله مبلی و مشخصات فنی آن

قیمت لوله مبلی

پرسش و پاسخ

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.فیلتر ها
محل بارگیری کالا

سایز

تامین کننده ها

 • بنگاه آسرون
  بنگاه آسرون

لوله مبلی

لوله مبلی بنگاه آسرونتاریخ بروزرسانی امروز
 • نام محصول

  سایز

  ضخامت

  طول

  واحد

  قیمت درب کارخانه

  توضیحات بیشتر

 • لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.5

  25
  0/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.5

  13
  0/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.5

  16
  0/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.5

  20
  0/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 0.5

  22
  0/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.5

  10
  0/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0.9

  60
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 0.9

  45
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر48 میلیمتر ضخامت 0.9

  48
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 0.9

  50
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 0.9

  32
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 0.9

  35
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 38میلیمتر ضخامت 0.9

  38
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 0.9

  42
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0.9

  18
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0.9

  20
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 22میلیمتر ضخامت 0.9

  22
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.9

  25
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.9

  10
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.9

  13
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 16میلیمتر ضخامت 0.9

  16
  0/9
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1

  48
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1

  35
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1

  38
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1

  42
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1

  45
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1

  25
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1

  32
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 1

  18
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1

  20
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1

  22
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1

  10
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1

  13
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 1

  16
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1

  50
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1

  60
  1
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.25

  54
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.25

  60
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.25

  45
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.25

  48
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.25

  50
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.25

  32
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.25

  35
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.25

  38
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.25

  42
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.25

  20
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.25

  22
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.25

  25
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1.25

  28
  1/25
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 63.5 میلیمتر ضخامت 1.5

  63/5
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.5

  50
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.5

  54
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.5

  60
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.5

  48
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.5

  35
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.5

  38
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.5

  42
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.5

  45
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.5

  22
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.5

  25
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.5

  32
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.5

  20
  1/5
  6
  کیلوگرم
  تومان
  11:21 1399/10/17
 • لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 70

  60
  70
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 70

  32
  70
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 70

  35
  70
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 70

  38
  70
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 70

  42
  70
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 70

  18
  7
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 70

  20
  70
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 70

  22
  70
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 70

  25
  70
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 70

  10
  70
  6
  کیلوگرم
 • لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 70

  13
  70
  6
  کیلوگرم
درحال بارگذاری محصولات بیشتر...
میلگرد
تیرآهن
نبشی
ناودانی
قوطی و پروفیل
ورق
لوله فولادی
سایر محصولات

نظرات کابران

نظری جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ارسال نظر

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نمایید.

مطالب مرتبط