ورق استنلس استیل


مشخصات ورق استنلس استیل
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور: : دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون: : دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه: : دارد
امکان صدور فاکتور رسمی: : دارد

درباره آسرون
محصولات

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 1

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 125 316 1 شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 100 316 1 رول/شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 1 عرض 125 310 1 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 1 عرض 100 310 1 رول
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 150 316 1 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 125 304 1 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 100 304 1 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 1 عرض 100 304 1 رول/ شیت
104,400
9396 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 2

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2 عرض 150 304 2 رول/شیت
101,900
9171 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2 عرض 125 304 2 رول/شیت
101,900
9171 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2 عرض 100 304 2 رول/شیت
101,900
9171 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 125 316 2 شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 100 316 2 رول/شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 2 عرض 150 310 2 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 2 عرض 125 310 2 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 2 عرض 100 310 2 رول
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 150 316 2 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 125 304 2 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 100 304 2 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 3

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 3 عرض 125 304 3 رول/شیت
104,420
9398 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 3 عرض 100 304 3 رول/شیت
104,420
9398 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 125 316 3 شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 100 316 3 رول/شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 3 عرض 100 321 3 شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 3 عرض 150 310 3 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 3 عرض 125 310 3 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 3 عرض 100 310 3 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 150 316 3 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 125 304 3 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 100 304 3 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 4

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 4 عرض 150 304 4 رول/شیت
104,400
9396 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 4 عرض 125 304 4 رول/شیت
104,420
9398 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 4 عرض 100 304 4 رول/شیت
104,420
9398 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 4 عرض 125 316 4 شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 4 عرض 100 316 4 رول/شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 4 عرض 150 310 4 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 4 عرض 100 310 4 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 4 عرض 125 304 4 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 4 عرض 100 304 4 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 5

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 5 عرض 150 304 5 رول/شیت
104,400
9396 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 5 عرض 100 304 5 رول/شیت
104,420
9398 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 125 316 5 شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 100 316 5 شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 5 عرض 150 321 5 شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 5 عرض 100 321 5 شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 5 عرض 150 310 5 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 5 عرض 100 310 5 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 150 316 5 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 125 304 5 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 100 304 5 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 6

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 6 عرض 150 304 6 رول/شیت
104,400
9396 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 6 عرض 125 304 6 رول/شیت
104,420
9398 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 6 عرض 100 304 6 رول/شیت
104,420
9398 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 6 عرض 125 316 6 شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 6 عرض 150 321 6 شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 6 عرض 150 310 6 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 6 عرض 100 310 6 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 6 عرض 150 316 6 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 6 عرض 125 316 6 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 6 عرض 100 304 6 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 6 عرض 100 304 6 رول/ شیت
104,400
9396 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 8

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 8 عرض 150 304 8 شیت
106,250
9562 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 8 عرض 125 304 8 شیت
106,250
9562 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 8 عرض 100 304 8 شیت
106,250
9562 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 125 316 8 شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 100 316 8 شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل ضد سایش آلیاژ 321 ضخامت 8 عرض 150 321 8 شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 8 عرض 150 310 8 رول/ شیت
323,800
29142 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 150 316 8 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 125 316 8 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 100 304 8 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 8 عرض 100 304 8 رول/ شیت
104,400
9396 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 10

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 10 عرض 150 304 10 شیت
107,170
9645 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 10 عرض 125 304 10 شیت
106,250
9562 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 10 عرض 100 316 10 شیت
153,040
13774 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 10 عرض 150 321 10 شیت
153,040
13774 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 10 عرض 150 310 10 شیت
332,800
29952 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 10 عرض 125 310 10 رول/ شیت
332,800
29952 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 10 عرض 150 316 10 شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 12

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 12 عرض 150 304 12 شیت
126,400
11376 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 12 عرض 100 304 12 شیت
126,400
11376 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 12 عرض 150 321 12 شیت
153,040
13774 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 12 عرض 150 316 12 شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 14

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 16 عرض 150 321 14 شیت
153,040
13774 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 15

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 15 عرض 150 304 15 شیت
126,400
11376 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 15 عرض 100 304 15 شیت
126,400
11376 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 15 عرض 100 316 15 شیت
153,040
13774 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 15 عرض 150 310 15 شیت
332,800
29952 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 15 عرض 150 316 15 شیت
161,300
14517 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 20

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 20 عرض 200 304 20 شیت
135,320
12179 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 20 عرض 100 316 20 شیت
153,040
13774 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 20 عرض 150 321 20 شیت
153,040
13774 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 20 عرض 150 310 20 شیت
332,800
29952 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 20 عرض 150 316 20 شیت
161,300
14517 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 0.3

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/3 عرض 100 304 0.3 رول/ شیت
117,260
10553 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 0.4

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/4 عرض 125 304 0.4 رول/ شیت
117,260
10553 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/4 عرض 100 304 0.4 رول/ شیت
117,260
10553 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 0.5

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/5 عرض 125 304 0.5 رول/ شیت
117,260
10553 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/5 عرض 100 304 0.5 رول/ شیت
117,260
10553 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 0.8

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/8 عرض 125 304 0.8 رول/ شیت
117,260
10553 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 1.25

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 1/25 عرض 100 304 1.25 رول/ شیت
104,400
9396 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 1.5

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1.5 عرض 100 316 1.5 رول/شیت
146,620
13196 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1/5 عرض 100 304 1.5 رول/ شیت
152,580
13732 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت ورق استنلس استیل ضخامت 2.5

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2.5 عرض 125 304 2.5 رول/شیت
104,420
9398 9:48 1400/11/07 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2.5 عرض 100 304 2.5 رول/شیت
104,420
9398 9:48 1400/11/07 نمودار
توضیحات

قیمت ورق استیل

 

ورق استیل چیست؟

ورق استیل نوعی ورق فولادی است که از فولاد ضدزنگ ساخته می‌شود. همانند سایر ورق‌های فولادی، فلز پایه و اصلی در ساخت این ورق نیز آهن است اما به منظور افزایش مقاومت آن در برابر رطوبت و خوردگی، برخی از عناصر مثل کروم به آن اضافه می‌شود. ورق استیل در آلیاژهای مختلفی موجود است که هر کدام درجه سختی متفاوتی دارند.
ورق استیل همانند سایر انواع ورق فولادی به هر 2 صورت شیت و کویل عرضه می‌شود. یکی از ویژگی‌های برجسته این نوع ورق، مقاومت بالای آن در برابر حرارت است، به نحوی که این ورق می‌تواند دمای منفی 200 درجه تا مثبت 1000 درجه را تحمل کند.

 

ورق استنلس استیل چه کاربردهایی دارد؟

ورق استیل بیشتر در صنایعی با شرایط محیطی خشن و دارای احتمال خوردگی بالا، کاربرد دارد. این صنایع عبارت‌اند از:

 

•    صنایع مواد غذایی
•    صنایع پتروشیمی
•    صنعت خودرو و هواپیماسازی
•    ساخت لوازم‌خانگی
•    ساخت آسانسور


ورق استیل دکوراتیو چیست؟

انواع ورق استیل معمولاً بر اساس آلیاژی که از آن ساخته شده‌اند یا کاربردی که دارند، نام‌گذاری می‌شوند. ورق استیل دکوراتیو، پرکاربردترین نوع ورق استیل در ایران بوده و همان‌طور که نام آن می‌توان حدس زد، بیشتر در جاهایی کاربرد دارد که زیبایی مدنظر است. پرطرفدارترین انواع ورق استیل در بازار داخلی را در لیست زیر می‌بینید:

 

•    ورق استیل 304 یا همان ورق استیل دکوراتیو
•    ورق استیل 430
•    ورق استیل 420
•    ورق استیل 410
•    ورق استیل 316 یا استیل صنایع غذایی
•    ورق استیل 321

 

قیمت ورق استیل چقدر است؟

قیمت انواع ورق استیل از جمله قیمت ورق استیل دکوراتیو و قیمت ورق استیل 430، بیش از هر چیز به قیمت ارز بستگی دارد، چرا که هنوز در کشورمان تکنولوژی ساخت انواع ورق استیل وجود ندارد و تمامی نیاز داخلی به این نوع ورق، از خارج از کشور وارد می‌شود. عمده صادرکنندگان ورق استیل به ایران، کشورهای چین، کره جنوبی، تایوان، اسپانیا و آفریقای جنوبی هستند.
 

پیشنهاد ویژه امروز
کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
اصغر پناهی
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
برای خرید حتما باید از طریق سایت اقدام کنیم؟
مدیر سایت
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.
هادی رضایی
شنبه 25 اردیبهشت 1400
سلام ارسال این محصول چند روز کاری زمان میبره؟
مدیر سایت
شنبه 25 اردیبهشت 1400
پس از استعلام موجودی کارخانه درصورت موجودی بارگیری میشود. ارسال از 1 تا 7 روز کاری زمان میبرد.
جهانگیری
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سلام برای خرید این محصول از طریق سایت چطور باید اقدام کنم؟
مدیر سایت
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.
ارسال نظر جدید