میلگرد استنلس استیل


مشخصات میلگرد استنلس استیل
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 3

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 3 میلیمتر 3 304L 0/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 5

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 6

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 6 میلیمتر 6 321L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 6 میلیمتر 6 310L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 6 میلیمتر 6 304L 2/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 8

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 8 میلیمتر 8 321L 2/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 8 میلیمتر 8 304L 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 10

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 12

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 12 میلیمتر 12 321L 5/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 12 میلیمتر 12 310L 5/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 12 میلیمتر 12 304L 7/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 14

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 14 میلیمتر 14 321L 7/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز14 میلیمتر 14 316L 7/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 14 میلیمتر 14 304L 8/6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 15

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز15 میلیمتر 15 316L 8/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 15 میلیمتر 15 310L 8/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 16

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 16 میلیمتر 16 321L 8/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز16 میلیمتر 16 316L 9/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 18

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 18 میلیمتر 18 321L 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 18 میلیمتر 18 310L 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 20

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 25

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 28

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 28 میلیمتر 28 316L 29
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 30

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 40

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 45

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 45 میلیمتر 45 321L 75
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز45 میلیمتر 45 316L 75
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 45 میلیمتر 45 310L 74/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 50

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 50 میلیمتر 50 316L 92
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 50 میلیمتر 50 304L 92
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 55

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 55 میلیمتر 55 316L 111
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 55 میلیمتر 55 304L 111
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 60

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 60 میلیمتر 60 316L 132/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 60 میلیمتر 60 310L 132/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 60 میلیمتر 60 304L 132/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 65

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 65 میلیمتر 65 316L 155/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 65 میلیمتر 65 304L 155/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 70

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 70 میلیمتر 70 316L 180
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 80

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 85

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 85 میلیمتر 85 316L 265
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 90

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 90 میلیمتر 90 316L 297/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 100

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 100 میلیمتر 100 321L 367/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 120

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 120 میلیمتر 120 316L 529
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 130

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 130 میلیمتر 130 316L 620
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
درحال بارگذاری
درحال بارگذاری محصولات بیشتر...
توضیحات

قیمت میلگرد استنلس استیل

میلگرد استنلس استیل یکی از مقاطع فولادی ضدزنگ به شمار می‌رود که در 3 دسته مختلف زیر تولید می‌شود:

  • > استیل بگیر
  • > استیل نگیر
  • > استیل نسوز

هر یک از انواع میلگرد استنلس استیل، گریدهای خاصی دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 

گریدهای استیل بگیر

سه گرید فولاد به نام‌های 410، 420 و 430 از معروف‌ترین گریدهای این نوع میلگرد استنلس استیل هستند که هر یک از این گریدها بسته به ویژگی‌هایشان کاربرد خاصی دارند.

میلگرد استنلس استیل گرید 410 یا مارتنزیتی دارای سختی و استحکام بالایی بوده؛ اما مقاومت زیادی در برابر خوردگی ندارد. از سوی دیگر گرید 420 دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی است و به همین دلیل در ساخت ابزار نوک تیز و تجهیزات پزشکی به کار می‌روند. میلگرد استنلس استیل گرید 430، محصول براق و زیباست که در دکوراسیون داخلی و خارجی از آن استفاده می‌شود.

 

گریدهای استیل نگیر

میلگرد استنلس استیل نگیر به دلیل وجود کروم در ترکیباتش، جذب آهنربا نمی‌شود و به همین دلیل به استیل نگیر شهرت دارد. استیل 304، 316 و 321 از انواع استیل‌های نگیر به شمار می‌روند. استیل 304 در برابر خوردگی مقاوم بوده و برای ساخت ظروف، تجهیزات و لوازم آشپزخانه از آن استفاده می‌شود.

به دلیل حضور مقادیری از عنصر مولیبدن در استیل 316، این فلز بیشتر در محیط‌های کلریدی و دریایی به کار می‌رود. استیل 321 نیز به دلیل جوش‌پذیری بهتر در مواردی که نیاز به جوشکاری باشد به کار می‌رود.

 

گریدهای استیل نسوز

همان‌طور که از نام این میلگردهای استنلس استیل برمی‌آید، این محصولات مقاومت بالایی در برابر حرارت دارند و در محیط‌هایی با دمای بالا به کار می‌روند. گریدهای 309 و 310 جزو معروف‌ترین میلگردهای استنلس استیل نسوز محسوب می‌شوند.

1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید. 

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
صفارپور
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
تحویل از کارخانه چند روز کاری زمان میبره؟
مدیر سایت
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بستگی به کارخانه تولید کننده محصول شما و مقصد داره 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02143000023 تماس بگیرید

خاوری
دوشنبه 23 فروردین 1400
وزن محصولات توی وبسایت آپدیت هست؟
مدیر سایت
دوشنبه 23 فروردین 1400
بله
صفارپور
دوشنبه 23 فروردین 1400
وزن محصولات توی وبسایت آپدیت هست؟
مدیر سایت
دوشنبه 23 فروردین 1400
بله
ارسال نظر جدید