دسترسی سریع
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 مبتکران صبا

ورق سیاه 2 برش خورده 1000 مبتکران صبا


مشخصات محصول
تولیدکننده شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
تولیدکننده شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
تولیدکننده شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
حالت 2
حالت 2
حالت 2
ضخامت برش خورده
ضخامت برش خورده
ضخامت برش خورده
نام محصول ورق سیاه 2 بر ش خورده 1000 مبتکران صبا
نام محصول ورق سیاه 2 بر ش خورده 1000 مبتکران صبا
نام محصول ورق سیاه 2 بر ش خورده 1000 مبتکران صبا
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت