ورق 8دهم روغنی عرض 100


مشخصات محصول
تولیدکننده وارداتی چین
حالت رول عرض 1000
نام محصول ورق 0/8 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون
ضخامت 0/8
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر چقدر است؟