قیمت لوله گالوانیزه


پر‌‌فروش‌ترین‌های بازار
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 1/2 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه خرید به صرفه 1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
مشخصات لوله گالوانیزه
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

درباره آسرون
محصولات
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 1
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 1 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 1 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 2
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 2 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 2 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 2 3 6 متری تهران
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 2 اینچ ضخامت 4 صنعتی گالوانیزه 2 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 3
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم سایز 1/2-1 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 1-1/2 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایر1/4-1 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 1-1/4 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 2 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 2 3 6 متری تهران
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز1/2-2 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 2-1/2 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 3 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 3 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 3 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 3 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 4 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 4 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 3 اینچ ضخامت4 صنعتی گالوانیزه 3 4 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 4
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم سایز 4 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 4 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 3 اینچ ضخامت4 صنعتی گالوانیزه 3 4 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 1/2-2 اینچ ضخامت4 صنعتی گالوانیزه 2-1/2 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 2 اینچ ضخامت 4 صنعتی گالوانیزه 2 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 1/2
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 1/2 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه خرید به صرفه 1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 1-1/2
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 1/2-1 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 1-1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 1/2-1 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 1-1/2 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 1-1/4
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 1/4-1 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 1-1/4 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایر1/4-1 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 1-1/4 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 2/5
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 1/2 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه خرید به صرفه 1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم 3/4 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 3/4 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم 1 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 1 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم 1/2-1 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 1-1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم 1/4-1 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 1-1/4 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم 2 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم 1/2-2 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 2-1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 2-1/2
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 1/2-2 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 2-1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز1/2-2 اینچ ضخامت3 صنعتی گالوانیزه 2-1/2 3 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
لوله درز مستقیم سایز 1/2-2 اینچ ضخامت4 صنعتی گالوانیزه 2-1/2 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 3/4
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 3/4 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 3/4 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 9:38 1401/02/29 نمودار
توضیحات

قیمت روز لوله گالوانیزه

 

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه نوعی لوله است که از فولاد کربنی یا آهن سفید ساخته می‌شود. برای محافظت در برابر خوردگی و آسیب‌های احتمالی، روی این لوله یک لایه از جنس فلز روی وجود دارد.

لوله گالوانیزه به ۲ روش نورد گرم و سرد تولید می‌شود. در هر دو روش، لوله فولادی یا آهنی نورد شده و به واحد آماده‌سازی منتقل می‌شود. در این واحد، ابتدا چربی لوله گرفته می‌شود و سپس زنگ‌زدایی می‌شود. در مرحله بعد لوله‌ها در محلول فلاکس غوطه‌ور می‌شوند تا فلز روی را بهتر جذب کنند. در روش گرم، لوله آغشته به محلول فلاکس و حرارت دیده، وارد وان مذاب فلز روی می‌شود و پس از آن مجدداً حرارت می‌بیند؛ اما در روش سرد، فلز روی به روش الکترولیز روی لوله قرار می‌گیرد.

 

کاربرد لوله گالوانیزه

لوله‌های گالوانیزه از نظر جنس به ۲ دسته آهنی و فولادی تقسیم‌بندی می‌شوند. لوله گالوانیزه آهنی خود به ۲ دسته متوسط و سنگین تقسیم می‌شود. علت این دسته‌بندی تفاوت در ضخامت لوله‌های گالوانیزه آهنی است. کاربرد دسته‌های مختلف لوله گالوانیزه بر حسب جنس و سبک یا سنگین بودن، متفاوت است.

به طور کلی از لوله‌های گالوانیزه برای تخلیه فاضلاب، تهویه و انتقال حرارت، برق، گاز و آب استفاده می‌کنند.

 

استانداردهای ساخت لوله گالوانیزه

پرکاربردترین استانداردها در تولید لوله گالوانیزه، استانداردهای ISIRI 3765 ایران، DIN 2441 آلمان و ASTM A153 آمریکا هستند.

 

قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه سرد و گرم در شاخه‌های 6 متری تولید می‌شود. قطر این شاخه‌ها بین 1 تا 5 اینچ و ضخامت آن‌ها بین 2 تا 5 میلی‌متر متفاوت است. قیمت لوله گالوانیزه به صورت شاخه‌ای یا کیلویی اعلام می‌شود.

 

خرید لوله گالوانیزه

کارخانه‌های لوله گالوانیزه ساوه، سپنتا و درپاد، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوله‌های گالوانیزه سبک و سنگین در ایران هستند.

 

پیشنهاد ویژه امروز
کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول
پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
نعمت پور
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
تحویل از کارخانه چند روز کاری زمان میبره؟
مدیر سایت
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بستگی به کارخانه تولید کننده محصول شما و مقصد داره 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02143000023 تماس بگیرید

ارسال نظر جدید