بنگاه آسرون
بنگاه آسرون
تاسیس تاسیس: مکان
محصولات
میلگرد ساده
نام محصول تولیدکننده سایز وزن استاندارد قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 8 آسرون 8 2/5 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 10 ارسال سریع آسرون 10 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 12 آسرون 12 11/2 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 14 آسرون 14 14/8 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 16 آسرون 16 19/2 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 18 آسرون 18 24/6 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 20 آسرون 20 30 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 22 آسرون 22 36 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 23 آسرون 23 0 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 25 آسرون 25 46/4 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 26 آسرون 26 0 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 28 آسرون 28 58/5 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 30 آسرون 30 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 32 آسرون 32 76 A1
15,138 تومان
نمودار 13:33 1400/03/26
میلگرد ساده 34 آسرون 34 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 36 آسرون 36 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 38 آسرون 38 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 40 آسرون 40 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 45 آسرون 45 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 50 آسرون 50 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد آجدار
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد10کلاف بنگاه آسرون 10 A3 کلافی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه فولادی
نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
تسمه 2 فولادی 2
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 2/5 فولادی 2/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 3 فولادی 3
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 4 فولادی 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 5 فولادی 5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 6 فولادی 6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سپری فولادی
نام محصول سایز شاخه قیمت آخرین بروز رسانی
سپری 3 فولادی بنگاه آسرون 3 6 متری
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سپری 4 فولادی بنگاه آسرون 4 6 متری
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سپری 5 فولادی بنگاه آسرون 5 6 متری
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سپری 6 فولادی بنگاه آسرون 6 6 متری
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سپری 7 فولادی بنگاه آسرون 7 6 متری
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهارپهلو
نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
چهار پهلو 10*10 خرید به صرفه 10*10
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/1*1/1 1/1*1/1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/2*1/2 1/2*1/2
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/3*1/3 1/3*1/3
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/4*1/4 1/4*1/4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن هاش (IPB)
نام محصول سایز وزن حالت قیمت آخرین بروز رسانی
هاش 10 سبک HEA 10 200 کیلوگرم
24,404 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 10 سنگین HEB 10 244 کیلوگرم
24,404 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 12 سبک HEA 12 234 کیلوگرم
24,404 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 12 سنگین HEB 12 322 کیلوگرم
24,404 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 14 سبک HEA 14 299 کیلوگرم
22,725 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 14 سنگین HEB 14 390 کیلوگرم
17,670 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 16 سبک HEA 16 365 کیلوگرم
26,927 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 16 سنگین HEB 16 500 کیلوگرم
14,725 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 18 سبک HEA 18 426 کیلوگرم
13,881 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 18 سنگین HEB 18 590 کیلوگرم
13,881 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 20 سبک HEA 20 508 کیلوگرم
22,725 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 20 سنگین HEB 20 720 کیلوگرم
14,725 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 22 سبک HEA 22 22 606 کیلوگرم
26,092 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 22 سنگین HEB 22 آسرون 828 کیلوگرم
26,927 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 24 سبک HEA 24 724 کیلوگرم
26,092 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 24 سنگین HEB 24 960 کیلوگرم
29,459 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 26 سبک HEA خرید به صرفه 26 818 کیلوگرم
26,092 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 26 سنگین HEB 26 1075 کیلوگرم
27,771 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 28 سبک HEA 28 917 کیلوگرم
26,092 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 28 سنگین HEB 28 1210 کیلوگرم
26,927 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 30 سبک HEA 30 1060 کیلوگرم
28,617 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
هاش 30 سنگین HEB 30 1370 کیلوگرم
21,881 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 2*20*20 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,450 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
قوطی پروفیل 30*30*2 فروش ویژه 2 گیلان آسرون
%0.33 21,420
21,350 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
قوطی پروفیل 20*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,420 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
قوطی پروفیل 40*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,420 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
قوطی پروفیل 60*60*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,420 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
قوطی پروفیل 40*80*2 فروش ویژه 2 گیلان آسرون
%0.33 21,420
21,350 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
قوطی پروفیل 90*90*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,420 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
قوطی پروفیل50*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,420 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
قوطی پروفیل 60*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,420 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
لوله فولادی
نام محصول سایز ضخامت لوله تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
لوله 50 ضخامت 2 میل بنگاه آسرون 50 2 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس
نام محصول تولیدکننده وزن ستون قیمت آخرین بروز رسانی
رابیتس 280 گرمی بنگاه آسرون آسرون 280 گرم 9
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 350 گرمی بنگاه آسرون آسرون 350 گرم 9
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 700 گرمی بنگاه آسرون آسرون 700 گرم 13
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 850 گرمی بنگاه آسرون آسرون 850 گرم 13
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 920 گرمی بنگاه آسرون آسرون 920 گرم 13
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه کرومیت
نام محصول تولیدکننده حالت قیمت آخرین بروز رسانی
تیرچه کرومیت طبق سفارش مشتری آسرون طبق سفارش مشتری
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سیم آرماتوربندی
نام محصول راحد ضخامت قیمت آخرین بروز رسانی
سیم آرماتوربندی 1/5 فروش ویژه کیلوگرم 1/5
18,900 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
سیم نجاری
نام محصول ضخامت واحد قیمت آخرین بروز رسانی
سیم نجاری 2/5 خرید به صرفه 2/5 کیلوگرم
18,750 تومان
نمودار 17:32 1400/03/05
مش فولادی
نام محصول سایز چشمه مفتول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
مش 6 ساده - چشمه 10*10 6 10*10 ساده کیلوگرم
17,910 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
مش 6 ساده - چشمه 15*15 6 15*15 ساده کیلوگرم
17,210 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 6 ساده - چشمه 20*20 6 20*20 ساده کیلوگرم
17,210 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 6 ساده - چشمه 25*25 6 25*25 ساده کیلوگرم
17,210 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 6 ساده - چشمه 30*30 6 30*30 ساده کیلوگرم
17,210 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 6 آجدار چشمه 10در10 6 10*10 آجدار کیلوگرم
17,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 6 آجدار چشمه 15در15 خرید به صرفه 6 15*15 آجدار کیلوگرم
17,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 6 آجدار چشمه 20در20 6 20*20 آجدار کیلوگرم
17,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 6 آجدار چشمه 25در25 6 25*25 آجدار کیلوگرم
17,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 6 آجدار چشمه 30در30 6 30*30 آجدار کیلوگرم
17,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 8 آجدار چشمه 10در10 8 10*10 آجدار کیلوگرم
16,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 8 آجدار - چشمه 15*15 خرید به صرفه 8 15*15 آجدار کیلوگرم
16,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 8 آجدار - چشمه 20*20 ارسال سریع 8 20*20 آجدار کیلوگرم
16,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 8 آجدار - چشمه 25*25 8 25*25 آجدار کیلوگرم
16,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 8 آجدار - چشمه 30*30 8 30*30 آجدار کیلوگرم
16,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 10 آجدار - چشمه 10*10 فروش ویژه 10 10*10 آجدار کیلوگرم
15,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 10 آجدا چشمه 15در15 10 15*15 آجدار کیلوگرم
15,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 10 آجدار - چشمه 20*20 ارسال سریع 10 20*20 آجدار کیلوگرم
15,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 10 آجدار - چشمه 25*25 10 25*25 آجدار کیلوگرم
15,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 10 آجدار - چشمه 30*30 10 30*30 آجدار کیلوگرم
15,310 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 12 آجدار - چشمه 10*10 12 10*10 آجدار کیلوگرم
15,410 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 12 آجدار - چشمه 15*15 12 15*15 آجدار کیلوگرم
15,410 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 12 آجدار - چشمه 20*20 12 20*20 آجدار کیلوگرم
15,410 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 12 آجدار - چشمه 25*25 12 25*25 آجدار کیلوگرم
15,410 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 12 آجدار - چشمه 30*30 12 30*30 آجدار کیلوگرم
15,410 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 14 آجدار - چشمه 10*10 14 10*10 آجدار کیلوگرم
15,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 14 آجدار - چشمه 15*15 14 15*15 آجدار کیلوگرم
15,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 14 آجدار - چشمه 20*20 14 20*20 آجدار کیلوگرم
15,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 14 آجدار - چشمه 25*25 14 25*25 آجدار کیلوگرم
15,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
مش 14 آجدار - چشمه 30*30 14 30*30 آجدار کیلوگرم
15,710 تومان
نمودار 15:25 1899/12/30
توری مرغی
نام محصول وزن حالت قیمت آخرین بروز رسانی
توری مرغی 5/5 کیلویی عرض 120 خرید به صرفه 5/5 رول
165,138 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
توری مرغی 6 کیلویی عرض 120 فروش ویژه 6 رول
197,248 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
توری مرغی 7 کیلویی عرض 120 7 رول
211,009 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
توری مرغی 8 کیلویی عرض 120 ارسال سریع 8 رول
224,771 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
توری مرغی 9 کیلویی عرض 120 9 رول
252,294 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
توری حصاری (فنس)
نام محصول چشمه مفتول سایز حالت قیمت آخرین بروز رسانی
توری حصاری(فنس) - چشمه 5 - مفتول 2/2 فروش ویژه 5 2/2 0 مترمربع
21,500 تومان ^ 470 تومان
نمودار 15:30 1400/03/26
توری حصاری(فنس) - چشمه 7 - مفتول 2/2 ارسال سریع 7 2/2 0 مترمربع
16,500 تومان ^ 500 تومان
نمودار 15:30 1400/03/26
توری پرسی
نام محصول ضخامت قیمت آخرین بروز رسانی
توری پرسی 2 چشمه 2در2 بنگاه آسرون 2
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و2دهم چشمه 2در2 بنگاه آسرون 3و2دهم
14,862 تومان
نمودار 16:2 1400/03/25
توری پرسی 3و2دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 3و2دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و5دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 3و5دهم
14,862 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
نبشی 4 – 3 میل نستا 4 3 0 فولاد نستا
14,862 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
توری پرسی 4 چشمه 3در3 بنگاه آسرون 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4و5دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 4و5دهم
14,862 تومان
نمودار 16:2 1400/03/25
توری پرسی 3و2دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون 3و2دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و5دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون خرید به صرفه 3و5دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و8دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4 چشمه 4در4 بنگاه آسرون فروش ویژه 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4و5دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون 4و5دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و5دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون 3و5دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و8دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون 3و8دهم 3و8دهم 5در5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4و5دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون 4و5دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 5 چشمه 5در5 بنگاه آسرون 5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت
نام محصول سایز حالت قیمت آخرین بروز رسانی
بولت سایز 8 خرید به صرفه 8 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 10 خرید به صرفه 10 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 12 12 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 14 14 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 16 16 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 18 18 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 20 20 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 22 22 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 25 25 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 28 28 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 32 32 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت
نام محصول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
رول بولت 8 - 8 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 8 - 10 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 10 - 10 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 10 - 12 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 12 - 12 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 12 - 15 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 14 - 10 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 14 - 12 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 14 - 15 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 16 - 10 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 16 - 12 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 16 - 15 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 18 - 10 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 18 - 12 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 18 - 15 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 18 - 20 سانت عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 8 - 7/5 سانت خارجی عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 10 - 9 سانت خارجی عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 12 - 12 سانت خارجی عدد
%-∞ 0
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 14 - 10 سانت خارجی عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 14 - 14 سانت خارجی عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 16 - 10 سانت خارجی عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 16 - 14 سانت خارجی عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 20 - 17 سانت خارجی عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت 20 - 22 سانت خارجی عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پیچ
نام محصول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
پیچ سرمته ای 3 خرید به صرفه عدد
890 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
پیچ سرمته ای 4 عدد
980 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
پیچ سرمته ای 5 عدد
1,100 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره
نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
مهره سایز 14 خرید به صرفه 14
850 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 16 16
1,000 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 18 18
1,500 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 20 20
2,000 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 22 22
2,300 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 25 25
3,300 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 28 28
5,000 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 30 30
6,500 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
ورق آجدار
نام محصول ضخامت ابعاد حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق آجدار 2میل 2*1 فابریک خرید به صرفه 2 2*1 فابریک فولاد مبارکه
28,257 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 2میل 2*1 پرسی 2 2*1 پرسی فولاد مبارکه
24,771 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 3میل 2*1 فابریک 3 2*1 فابریک فولاد مبارکه
23,394 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 3میل 2*1 پرسی 3 2*1 پرسی فولاد مبارکه
22,477 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 3میل 1.5*6 شیت 3 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
25,505 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 3میل 1.25*6 شیت 1.25*6 3 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 4میل 1.5*6 شیت 4 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
26,881 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 4میل 1.25*6 شیت 4 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
22,936 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 5میل 1.5*6 شیت 5 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
27,798 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 5میل 1.25*6 شیت 5 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 6میل 1.5*6 شیت 6 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
27,798 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 6میل 1.25*6 شیت 6 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 8میل 1.5*6 شیت 8 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
27,798 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 8میل 1.25*6 شیت 8 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
25,413 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
ورق آجدار 10میل 1.5*6 شیت 10 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
27,798 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
میلگرد استنلس استیل
نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 3 میلیمتر 3 304L 0/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 5 میلیمتر 5 304L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 6 میلیمتر 6 304L 2/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 8 میلیمتر 8 304L 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 12 میلیمتر 12 304L 7/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 14 میلیمتر 14 304L 8/6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 20 میلیمتر 20 304L 15
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 25 میلیمتر 25 304L 23
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 30 میلیمتر 30 304L 33
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 40 304L 59
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 50 میلیمتر 50 304L 92
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 55 میلیمتر 55 304L 111
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 60 میلیمتر 60 304L 132/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 65 میلیمتر 65 304L 155/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 سبک میلیمتر 80 304L 180
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 سنگین میلیمتر 80 304L 235
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 6 میلیمتر 6 310L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 10 میلیمتر 10 310L 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 12 میلیمتر 12 310L 5/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 15 میلیمتر 15 310L 8/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 18 میلیمتر 18 310L 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 25 میلیمتر 25 310L 23
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 40 میلیمتر 40 310L 59
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 45 میلیمتر 45 310L 74/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 60 میلیمتر 60 310L 132/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز5 میلیمتر 5 316L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز10 میلیمتر 10 316L 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز14 میلیمتر 14 316L 7/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز15 میلیمتر 15 316L 8/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز16 میلیمتر 16 316L 9/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز20 میلیمتر 20 316L 15
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز25 میلیمتر 25 316L 23
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 28 میلیمتر 28 316L 29
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز30 میلیمتر 30 316L 33
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز40 میلیمتر 40 316L 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز45 میلیمتر 45 316L 75
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 50 میلیمتر 50 316L 92
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 55 میلیمتر 55 316L 111
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 60 میلیمتر 60 316L 132/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 65 میلیمتر 65 316L 155/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 70 میلیمتر 70 316L 180
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 80 میلیمتر 80 316L 235
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 85 میلیمتر 85 316L 265
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 90 میلیمتر 90 316L 297/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 120 میلیمتر 120 316L 529
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 130 میلیمتر 130 316L 620
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 5 میلیمتر 5 321L 1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 6 میلیمتر 6 321L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 8 میلیمتر 8 321L 2/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 10 میلیمتر 10 321L 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 12 میلیمتر 12 321L 5/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 14 میلیمتر 14 321L 7/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 16 میلیمتر 16 321L 8/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 18 میلیمتر 18 321L 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 20 میلیمتر 20 321L 15
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 25 میلیمتر 25 321L 23
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 30 میلیمتر 30 321L 33
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 40 میلیمتر 40 321L 59
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 45 میلیمتر 45 321L 75
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 100 میلیمتر 100 321L 367/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق a516
نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده حالت گرید قیمت آخرین بروز رسانی
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه خرید به صرفه 6 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه 6 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 8 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش A516 Gr 70 کارخانه 8 1500*6000 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 10 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 10 1500*6000 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 12 1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه 12 1500*6000 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 15 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 15 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه 15 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ترانس
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
انواع میلگرد ترانس - آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد تک پولیش
نام محصول سایز سایز استاندارد استاندارد تولیدکننده تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد ترانس 12 MM بنگاه آسرون 100mm 12 MM st37 آسرون آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد دو پولیش
نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد ترانس دو پولیش CK45 قطر 14 MM طول 3000mm خرید به صرفه 14 MM CK45 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ck45
نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده حالت قیمت آخرین بروز رسانی
ورق ضد سایش ضخامت 6 میل چینی ابعاد 2000*6000 6 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 8 میل چینی ابعاد 2000*6000 8 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 10 میل چینی ابعاد 2000*6000 10 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 10میل اوکسین ابعاد 2000*6000 10 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 12 میل چینی ابعاد 2000*6000 12 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 12 میل اکسین ابعاد 2000*6000 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 15 میل چینی ابعاد 2000*6000 15 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 15 میل اکسین ابعاد 2000*6000 15 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 20 میل چینی ابعاد 2000*6000 20 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 20 میل اکسین ابعاد 2000*6000 20 6000*2000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 25 میل چینی ابعاد 2000*6000 25 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 25 میل اکسین ابعاد 2000*6000 25 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 30 میل چینی ابعاد 2000*6000 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 30 میل اکسین ابعاد 2000*6000 30 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد آلیاژی MO40
نام محصول استاندارد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
انواع میلگرد آلیاژی mo40 mo40 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد آلیاژی ck45
نام محصول سایز استاندارد قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد ck45 قطر 10 MM بنگاه آسرون خرید به صرفه 10 MM ck45
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
عرشه فولادی
نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ شهرکرد شیت بنگاه آسرون 0/8 شیت آسرون شهرکرد
26,810 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۹ شهرکرد شیت بنگاه آسرون 0/9 شیت آسرون شهرکرد
26,510 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۱ شهرکرد شیت بنگاه آسرون 1 شیت آسرون شهرکرد
26,200 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۱٫۲۵ شهرکرد شیت بنگاه آسرون 1/25 شیت آسرون شهرکرد
26,130 تومان
نمودار 14:22 1400/03/26
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ هفت الماس شیت بنگاه آسرون 0/8 شیت آسرون هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 0/9 هفت الماس شیت بنگاه آسرون 0/9 شیت آسرون هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1 هفت الماس شیت بنگاه آسرون 1 شیت آسرون هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ کاشان شیت بنگاه آسرون 0/8 شیت آسرون کاشان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 0/9 کاشان شیت بنگاه آسرون 0/9 شیت آسرون کاشان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1 کاشان شیت بنگاه آسرون 1 شیت آسرون کاشان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1/25 کاشان شیت بنگاه آسرون 1/25 شیت آسرون کاشان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
یونولیت
نام محصول نام تولیدکننده حالت قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع یونولیت آسرون 0
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی
نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 60*60 5 میل 5 60*60 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 70*70 5 میل 5 70*70 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 80*80 5 میل 5 80*80 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 80*40 5 میل 5 80*40 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 80*60 5 میل 5 80*60 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 90*90 5 میل 5 90*90 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 100*50 5 میل 5 100*50 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 100*100 5 میل خرید به صرفه 5 100*100 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 120*120 5 میل 5 120*120 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 140*140 5 میل 5 140*140 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 150*100 5 میل 5 150*100 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 150*150 5 میل 5 150*150 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 160*160 5 میل 5 160*160 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 180*180 5 میل 5 180*180 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 200*100 5 میل 5 200*100 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 200*160 6 میل 6 200*160 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 200*150 6 میل 6 200*150 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 70*70 6 میل 6 70*70 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 80*80 6 میل 6 80*80 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 90*90 6 میل
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 100*50 6 میل 6 100*50 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 100*100 6 میل 6 100*100 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 120*120 6 میل 6 120*120 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 140*140 6 میل 6 140*140 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 150*100 6 میل 6 150*100 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 150*150 6 میل 6 150*150 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 160*160 6 میل 6 160*160 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 180*180 6 میل 6 180*180 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 200*100 6 میل 6 200*100 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 200*200 6 میل 6 200*200 آسرون
21,750 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 300*300 6 میل 6 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*150 8 میل 5 200*150 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 80*80 8 میل 8 80*80 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 90*90 8 میل 8 90*90 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 100*100 8 میل 8 100*100 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 120*120 8 میل 8 120*120 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 140*140 8 میل 8 140*140 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 150*100 8 میل 8 150*100 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 150*150 8 میل 8 150*150 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 180*100 8 میل 8 180*100 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 180*180 8 میل 8 180*180 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 200*100 8 میل 8 200*100 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 200*200 8 میل 8 200*200 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 300*300 8 میل 8 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 200*160 10 میل 10 200*160 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 160*160 10 میل 10 160*160 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 140*140 10 میل 10 140*140 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 200*200 10 میل 10 200*200 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل صنعتی 300*300 10 میل 10 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 12 میل 12 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 14 میل 14 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 16 میل 16 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 8 میل 8 160*160 آسرون
22,200 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل مبلی
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل مبلی 0/7 10*20 0.7 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل مبلی0/7 25*10 0.7 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل مبلی0/7 20*20 0.7 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل مبلی0/7 30*20 0.7 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/7 30*30 0.7 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/7 20*40 0.7 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/7 40*40 0.7 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/7 30*50 0.7 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/7 30*60 0.7 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/7 60*60 0.7 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/7 40*80 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 10*20 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 20*20 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 20*30 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 30*30 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 20*40 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 40*40 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 30*50 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 30*60 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 60*60 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی0/9 40*80 0/9 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 10*20 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 20*20 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 20*30 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 20*40 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 40*40 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 80*40 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 30*50 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 50*50 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 30*60 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1 60*60 1 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1/25 10*20 1/25 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1/25 20*20 1/25 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1/25 30*20 1/25 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی 30*30*1/25 1/25 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1/25 40*20 1/25 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1/25 40*40 1/25 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1/25 30*50 1/25 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1/25 60*30 1/25 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1/25 60*60 1/25 آسرون
25,700 تومان
نمودار 13:12 1400/03/26
پروفیل مبلی1/25 40*80 1/25 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل مبلی1/5 10*10 1/5 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل مبلی1/5 20*10 1/5 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل مبلی1/5 25*10 1/5 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل مبلی1/5 20*20 1/5 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل مبلی1/5 30*20 آسرون
25,230 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل مبلی1/5 25*25 1/5 آسرون
25,230 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل مبلی1/5 30*30 1/5 آسرون
25,230 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل مبلی1/5 20*40 1/5 آسرون
25,230 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل مبلی1/5 40*40 1/5 آسرون
25,230 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
پروفیل مبلی1/5 30*50 1/5 آسرون
25,230 تومان
نمودار 13:13 1400/03/26
ورق برش خورده a283
نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده گرید حالت قیمت آخرین بروز رسانی
ورق A283 6 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران خرید به صرفه 6 1500 فولاد مبارکه C رول
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6 6000*1500 فولاد مبارکه C شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 8 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 8 1500 فولاد مبارکه C رول
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 8 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 10 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 10 1500 فولاد مبارکه 70 رول
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 10 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 12 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 12 1500 فولاد مبارکه C رول
23,450 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق A283 12 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت A283 Gr C بنگاه تهران 12 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
23,542 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق A283 15 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 15 1500 فولاد مبارکه C رول
23,450 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق A283 15 فولاد مبارکه 1500* 6000 شیت A283 Gr C بنگاه تهران 15 6000*1500 فولاد مبارکه C شیت
23,542 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
پروفیل Z
نام محصول ضخامت ارتفاع قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل Z14 خرید به صرفه 2.5 14
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل Z16 2.5 16
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل Z18 2.5 18
21,000 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
پروفیل Z20 2.5 20
21,020 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
پروفیل Z22 2.5 22
21,020 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
پروفیل Z14 3 14
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل Z16 3 16
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل Z18 3 18
21,000 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
پروفیل Z20 3 20
21,020 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
پروفیل Z22 3 22
21,020 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
پروفیل فرانسوی
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 خرید به صرفه 2 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پولکی فلزی وآلیاژی
نام محصول تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق پولکی فلزی و آلیاژی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه
نام محصول ضخامت ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 20*20 خرید به صرفه 2 20*20
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*20 2 30*20
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*30 2 30*30
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 20*40 2 20*40
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 40*40 2 40*40
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*50 2 30*50
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 50*50 2 50*50
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 40*60 2 40*60
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 60*60 2 60*60
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 70*70 2 70*70
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 80*80 2 80*80
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 40*80 2 40*80
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 90*90 2 90*90
29,360 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 30*30 2/5 30*30
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 20*40 2/5 20*40
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 40*40 2/5 40*40
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 30*50 2/5 30*50
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 50*50 2/5 50*50
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 40*60 2/5 40*60
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 60*60 2/5 60*60
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 70*70 2/5 70*70
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 80*80 2/5 80*80
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 40*80 2/5 40*80
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 90*90 2/5 90*90
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 100*100 2/5 100*100
28,440 تومان
نمودار 17:20 1400/03/18
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 40*40 3 40*40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 50*50 3 50*50
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 60*60 3 60*60
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 120*60 3 120*60
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 70*70 3 70*70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 80*80 3 80*80
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 40*80 3 40*80
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 90*90 90*90 3
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 100*100 3 100*100
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 40*40 4 40*40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 50*50 4 50*50
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 60*60 4 60*60
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 120*60 4 120*60
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 70*70 4 70*70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 80*80 4 80*80
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 40*80 4 40*80
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 90*90 4 90*90
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 100*100 4 30*20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
انواع ورق پانچ
نام محصول تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق پانچ آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ سیاه
نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق پانچ سیاه ضخامت 2 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 2 2000*1000 فولاد مبارکه
734,221 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق پانچ سیاه ضخامت 2/5 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 2/5 2000*1000 فولاد مبارکه
972,478 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق پانچ سیاه ضخامت 3 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 3 2000*1000 فولاد مبارکه
1,215,597 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق پانچ سیاه ضخامت 4 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 4 2000*1000 فولاد مبارکه
1,750,459 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق پانچ سیاه ضخامت 5 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 5 2000*1000 فولاد مبارکه
2,333,945 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق پانچ سیاه ضخامت 6 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 6 2000*1000 فولاد مبارکه
2,820,184 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق پانچ سیاه ضخامت 8 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 8 2000*1000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 10 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 10 2000*1000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 12 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 12 2000*1000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 2 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 2 2500*1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 2/5 2500*1250 بنگاه تهران ورق 2/5 2500*1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 3 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 3 1250* 2500 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 4 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 4 2500*1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 5 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 5 2500*1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل
نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل استنلس استیل 2 میل 100 در 100 بنگاه آسرون خرید به صرفه 2 100*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 3 میل 100 در 100 بنگاه آسرون 3 100*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 3میل 50*100 بنگاه آسرون 3 50*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 1میل 20*20 بنگاه آسرون 1 20*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 20*20 بنگاه آسرون 2 20*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 1/5میل 30*20 بنگاه آسرون 1/5 30*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 30*20 بنگاه آسرون 2 30*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 1/5میل 40*20 بنگاه آسرون 1/5 40*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 40*20 بنگاه آسرون 2 40*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 1/5 میل 30*30 بنگاه آسرون 1/5 30*30 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 30*30 بنگاه آسرون 2 30*30 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 1میل 40*40 بنگاه آسرون 1 40*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 40*40 بنگاه آسرون 2 40*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 2/5 میل 40*40 بنگاه آسرون 2/5 40*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 3میل 60*40 بنگاه آسرون 3 60*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 2 میل 80*40 بنگاه آسرون 2 80*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 1/5میل 60*60 بنگاه آسرون 1/5 60*60 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 3 میل 80*80 بنگاه آسرون 3 80*80 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو
نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*20 خرید به صرفه 1 20*20 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض 20*20 1.5 20*20 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*30 1 20*30 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 ابعاد 30*20 1.5 20*30 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 30*30 1 30*30 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض 30*30 1.5 30*30 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1عرض 40*40 1 40*40 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض40*80 2 40*80 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*20 1 20*20 201 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو201ضخامت 1.5 عرض 20*20 1.5 20*20 201 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*30 1 20*30 201 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1.5 عرض 20*30 1.5 20*30 201 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*40 1 20*40 201 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1.5 عرض 20*40 1.5 20*40 201 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 40*40 1 40*40 201 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1.5 عرض 40*40 1.5 40*40 201 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ آلیاژی
نام محصول تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق پانچ آلیاژی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم
نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل آلومینیوم 10*10 خرید به صرفه 1 10*10 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم100*100 2 100*100 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 1 40*100 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 1/8 100*40 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 2 100*40 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 110*110 2 110*110 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 120*120 2 120*120 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 20*20 1 20*20 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 30*30 1 30*30 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 20*40 3 20*40 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*40 1 40*40 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 50*50 1 50*50 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*60 1/8 40*60 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*60 3 40*60 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 60*60 1 60*60 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 38*64 1/8 38*64 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 70*70 2 70*70 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 80*80 2 80*80 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 90*90 2 90*90 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق استنلس استیل دکوراتیو
نام محصول تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق استنلس استیل دکوراتیو آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی
نام محصول ضخامت ابعاد حالت کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق مسی ضخامت 0.1 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران خرید به صرفه 0/1 660*2000 رول باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 1.5 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1.5 660*2000 شیت باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 0.2 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران 0.2 660*2000 رول باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 0.4 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 0.4 2000*660 شیت باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 0.5 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 660*2000 شیت باهنر 0.5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 0.7 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 0.7 660*2000 شیت باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 1 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1 2000*660 شیت باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 1.25 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1.25 660*2000 شیت باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 2 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 2 660*2000 شیت باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 3 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 3 660*2000 شیت باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 4 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 4 660*2000 شیت باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی ضخامت 0.8 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 0.8 2000*660 شیت باهنر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق الومینیومی
نام محصول تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق آلومینیومی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی آلیاژی
نام محصول نام تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ناودانی آلیاژی سفارش مشتری خرید به صرفه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق الومینیومی رنگی
نام محصول ضخامت ابعاد ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.3 1000*2000 0.3 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.3 2000*1000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.4 1000*2000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 2000*1000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.5 2000*1000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت 1250*2500 سفید یخچالی 0.5 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز 0.5 1000*2000 سبز شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫6 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.6 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫7 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.7 2000*1000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ بنفش 1 1000*2000 بنفش شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز 1 1000*2000 سبز شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ زرد 1 1000*2000 زرد شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ صورتی 1 1000*2000 صورتی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت1250*2500 سفید یخچالی 2500*1250 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.25 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 1.25 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 1.5 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 2 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 شیت 1250*2500 سفید یخچالی 2 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ آبی 2 1000*2000 آبی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی آلیاژی
نام محصول ضخامت وزن وزن نام تولیدکننده تولیدکننده سایز قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی آلیاژی سفارش مشتری خرید به صرفه 6 0 0 آسرون آسرون 10
14,404 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
ورق آجدار آلومینیومی
نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت کارخانه ضخامت ابعاد آلیاژ حالت کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ خرید به صرفه 0.3 1250*25000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.3 1250*25000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000*2000 0.3 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.3 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫4 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.4 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.4 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫4 ابعاد 1000*2000 0.4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000 0.4 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.4 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 0.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000 0.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.6 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.6 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000*2000 0.6 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.6 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000 0.6 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.6 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1250 0.6 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.6 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.7 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.7 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 0.7 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.7 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1250 0.7 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.7 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000 0.7 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.7 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.8 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.8 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 0.8 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.8 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000 0.8 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.8 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1250 0.8 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.8 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 1 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1250 1 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 1 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000 1 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 1 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1.25 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.25 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 1.25 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.25 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1250 1.25 1250 رول نورد آلومینیوم اراک 1.25 1250 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1000 1.25 1000 رول نورد آلومینیوم اراک 1.25 1000 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 1.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1000 1.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 1.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.6 ابعاد 1000*2000 1.6 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.6 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 2 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 2 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 2 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 2 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000 2 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 2 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 2.5 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک 2.5 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 2.5 1000*2000 شیت نورد آلومینیوم اراک 2.5 1000*2000 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 3 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک 3 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 3 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 3 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 4 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 4 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد 1000*2000 0.4 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.4 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 0.5 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.5 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 0.6 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.6 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 0.7 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.7 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 1 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 1 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 2 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 2 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 3 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 3 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 0.5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 0.5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 0.6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 0.6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 0.8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 0.8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 1 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 1 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 2 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 2 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 3 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 3 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 7 ابعاد 1000*2000 7 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 7 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 10 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 10 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 12 ابعاد 1000*2000 12 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 12 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 14 ابعاد 1000*2000 14 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 14 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 15 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 15 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000 0.3 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.3 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه ماشین کاریst37
نام محصول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
انواع تسمه ماشین کاری st37 کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه فابریکst37
نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
تسمه 5سانتی 2میل st37 خرید به صرفه 5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه نوردیst37
نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
تسمه 5 st37 نوردی 6سانتی 5میل خرید به صرفه 6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمهck45
نام محصول سایز سایز قیمت آخرین بروز رسانی
تسمه ck45 ماشینکاری7سانتی 10میل خرید به صرفه 80mm 7
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمهst52
نام محصول سایز سایز سایز قیمت آخرین بروز رسانی
سمه st527 ضخامت 5میل عرض 80میلیمتر 6متری خرید به صرفه mm10*10 20*20 5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهارپهلو ترانس
نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
چهارپهلو ترانس 20در20 شاخه 6متری خرید به صرفه 20در20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهارپهلو ck45
نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
چهارپهلو ck45 شاخه 6متری 10در10 میلی متر mm10*10
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهارپهلو st52
نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
چهارپهلو 35در35 st52 خرید به صرفه 35*35
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ
نام محصول تولیدکننده ضخامت عرض واحد قیمت آخرین بروز رسانی
پشم سنگ 2 اینچ دانسیته 30 روکش آلومینیوم سپاهان خرید به صرفه صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 2 اینچ دانسیته 30 کاغذی سپاهان صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 1اینچ دانسیته 80 تخته ای سپاهان صنایع عایق سپاهان 1 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 2اینچ دانسیته 50 تخته ای سپاهان صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
گریتینگ
نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع گریتینگ تمام ابعاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی
نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر3/4 اینچ خرید به صرفه 3/4 2 6 کیلوگرم
22,650 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ 1/2 2 6 کیلوگرم
22,650 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر1 اینچ 1 2 6 کیلوگرم
22,650 تومان