فولاد اکسین خوزستان
فولاد اکسین خوزستان
تاسیس تاسیس: 1384 مکان اهواز
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت ورق سیاه

نام محصول ضخامت ابعاد حالت تولیدکننده محل بارگیری قیمت آخرین بروز رسانی
ورق سیاه 80 اکسین 2000در6000 تهران 80 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,863 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 70 اکسین 2000در6000 تهران 70 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,872 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 60 اکسین 2000در6000 تهران 60 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,858 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 50 اکسین 2000در12000 تهران 50 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,030 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 50 اکسین 2000در6000 تهران 50 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,030 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 50 اکسین 2000در12000 اهواز 50 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,156 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 50 اکسین 2000در6000 اهواز 50 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,156 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 45 اکسین 2000در6000 تهران 45 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
27,799 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 45 اکسین 2000در6000 اهواز 45 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
28,579 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 40 اکسین 2000در6000 تهران 40 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
24,835 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 40 اکسین 2000در12000 اهواز 40 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,162 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 40 اکسین 2000در6000 اهواز 40 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,162 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 35 اکسین 2000در6000 تهران 35 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
24,835 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 35 اکسین 2000در12000 اهواز 35 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,159 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 35 اکسین 2000در6000 اهواز 35 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,159 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 30 اکسین 2000در6000 تهران 30 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,028 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 30 اکسین 2000در6000 اهواز 30 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,156 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 25 اکسین 2000در12000 تهران 25 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
24,831 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 25 اکسین 2000در6000 تهران 25 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
24,831 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 25 اکسین 2000در12000 اهواز 25 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,157 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 25 اکسین 2000در6000 اهواز 25 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,157 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 20 اکسین 2000در6000 تهران 20 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
24,835 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 20 اکسین 2000در12000 اهواز 20 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,160 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 20 اکسین 2000در6000 اهواز 20 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,175 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 15 اکسین 2000در6000 تهران 15 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,303 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 15 اکسین 2000در12000 اهواز 15 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,169 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 12 اکسین 2000در12000 تهران 12 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
24,160 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 12 اکسین 2000در6000 تهران 12 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,300 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 12 اکسین 2000در12000 اهواز 12 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
25,300 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 12 اکسین 2000در6000 اهواز 12 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
24,160 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 10 اکسین 2000در12000 تهران 10 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,294 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 10 اکسین 2000در12000 اهواز 10 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
25,078 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 10 اکسین 2000در6000 اهواز 10 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
25,078 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 8 اکسین 2000در12000 تهران 8 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
25,294 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 8 اکسین 2000در6000 تهران 8 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
32,432 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
ورق سیاه 8 اکسین 2000در6000 اهواز 8 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان کارخانه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 8 اکسین 2000در1200 اهواز 8 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 10 اکسین 2000در6000 تهران 10 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 15 اکسین 2000در6000 اهواز 15 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 15 اکسین 2000در12000 تهران 15 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 20 اکسین 2000در12000 تهران 20 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 30 اکسین 2000در12000 اهواز 30 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 30 اکسین 2000در12000 تهران 30 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 35 اکسین 2000در12000 تهران 35 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 40 اکسین 2000در12000 تهران 40 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 45 اکسین 2000در12000 اهواز 45 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 45 اکسین 2000در12000 تهران 45 2000*12000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 60 اکسین 2000در6000 اهواز 60 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 70 اکسین 2000در6000 اهواز 70 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق سیاه 80 اکسین 2000در6000 اهواز 80 2000*6000 شیت شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 10 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 10 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 10 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 10 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 12 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 12 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 12 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 12 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 15 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 15 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 15 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 15 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 20 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 20 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 20 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 20 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 25 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 25 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 25 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 25 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 30 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 30 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 30 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 35 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 35 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 35 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 35 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 35 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 40 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 40 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 40 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 40 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 45 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 45 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 45 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 45 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 50 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 50 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 50 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 50 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 60 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 60 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 60 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 60 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ویدیو
آدرس روی نقشه
توضیحات

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

 

کارخانه فولاد اکسین اهواز: یکی از تولیدکنندگان ورق سیاه با کیفیت

تعدادی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور در استان خوزستان قرار دارند. فولاد اکسین در سال 1384 به این جمع اضافه شد و در کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی اهواز شروع به فعالیت کرد تا این‌که 4 سال بعد تولیدات انبوه آن روانه بازار شد. در حال حاضر، فولاد اکسین خوزستان در زمینی 160 هکتاری و در 10 سالن بزرگ، به تولید محصولات خود می‌پردازد. نزدیکی به کارون، راه‌آهن، نیروگاه برق، منابع سوخت موجب سرعت تولید و کاهش هزینه‌های این کارخانه شده است.

تولیدات کارخانه اکسین اهواز از سال 1388 تا به امروز روند رو به رشدی داشته است. در اوایل ظرفیت سالانه آن 300 هزار تن بود و اخیرا این میزان به یک میلیون و 100 هزار تن در سال رسیده است. بخشی از این تولیدات به کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، عراق، گرجستان و ایتالیا صادر می‌شود.

این کارخانه اولین و تنها تولیدکننده ورق فولادی عریض (تا عرض 5/4 متر) در خاورمیانه است. بنا بر ادعای مدیرعامل سابق فولاد اکسین، این کارخانه در بین 6 کارخانه حرارتی برتر جهان قرار دارد و تنها در 5 کشور جهان محصولاتی مشابه تولیدات آن، ساخته می‌شود.

 

فولاد اکسین خوزستان کجا قرار دارد؟

آدرس کارخانه فولاد اکسین: کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی-اهواز

 

شرکت فولاد اکسین خوزستان چه محصولاتی تولید می کند؟

محصولات اکسین خوزستان شامل انواع ورق‌های فولادی عریض و آلیاژی خاص با استحکام بالا می‌شود. ورق‌هایی که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، دریایی و... کاربردی وسیع دارند. این کارخانه با دارا بودن واحد نورد و واحد عملیات حرارتی، به تولید ورق‌های زیر می‌پردازد:

 

نام محصول

کاربرد

A283-Grade c

ساختمانی

A517-Grade B

ساختمانی/استحکام بالا

34CrMo4

استحکام بالا/خودروسازی

Grade A

کشتی‌سازی

A516-Grade 70

مخازن تحت‌فشار

A573 Grade 70

مخازن تحت‌فشار

API5L-X65

لوله‌سازی

API5L-X60

لوله‌سازی

 

ورق‌ اکسین در ضخامت 5 تا 150، عرض 1100 تا 4500 و طول 2500 تا 24000 میلی‌متر روانه بازار می‌شود. از طرفی این کارخانه بنا به درخواست مشتری و البته بر اساس استانداردهای بین‌المللی، ورق‌های فولادی را در ابعاد موردنظر مشتری نیز تولید می‌کند.

 

کیفیت و استاندارد محصولات کارخانه اکسین اهواز

فولاد اکسین برای جلب رضایت مشتریان و کیفیت محصولاتش، استانداردهای ISO 9001 در سیستم مدیریت کیفیت، ISO 14001 ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و OHSAS 18001 را در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کسب کرده و دیگر استانداردهای لازم برای تولید ورق‌های فولادی را به کار می‌بندد.

همچنین محصولات این کارخانه کلیه آزمون‌های کشش، خمش، ضربه و فشار را پشت سر می‌گذارند. در انتها و پس از عملیات حرارتی، استحکام کششی این ورق‌ها تا 1200 نیوتن بر میلی‌متر مربع و تنش تسلیم آن تا 100 نیوتن افزایش می‌یابد.

 

قیمت ورق اکسین

قیمت ورق اکسین را میتوانید با مراجعه به همین صفحه دریافت کنید. راه دیگر، تماس با کارشناسان فروش آسرون است. 

       

کارشناسان فروش
پیشنهاد ویژه امروز
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود.

مطالب مرتبط
برندهای مرتبط
ارسال نظر جدید