تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
وارداتی چین
وارداتی چین
تاسیس تاسیس: مکان چین
محصولات
ورق گالوانیزه
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/25 وارداتی چین 1250 رول 0/25 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1000 رول 0/3 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1250 رول 0/3 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1000 رول 0/4 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1250 رول 0/4 وارداتی چین
24,569 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
ورق گالوانیزه 0/5 وارداتی چین 1000 رول 0/5 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 وارداتی چین 1250 رول 0/5 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/55 وارداتی چین 1000 رول 0/55 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق روغنی
نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1000 رول تهران 0/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1250 رول تهران 0/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1000 رول تهران 0/6 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1250 رول تهران 0/6 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 چین 1000 رول تهران 0/7 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0//7 روغنی st12 چین 1250 رول تهران 0/7 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1000 رول تهران 0/8 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1250 رول تهران 0/8 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1000 رول تهران 0/9 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1250 رول تهران 0/9 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1 روغنی st12 چین 1000 رول تهران 1 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1 روغنی st12 چین 1250 رول تهران 1 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1000 رول تهران 1/25 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1250 رول تهران 1/25 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1000 رول تهران 1/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1250 رول تهران 1/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 2 روغنی st12 چین 1000 رول تهران 2 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 2 روغنی st12 چین 1250 رول تهران 2 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی
نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/47 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/47 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/47 رول قرمز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/47 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سبز رول بنگاه تهران 0/47 رول سبز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/47 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/47 رول سفید 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 کرم رول بنگاه تهران 0/47 رول کرم 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/47 رول سفید 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/47 رول قهوه ای سوخته 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/47 رول سبز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/47 رول پرتغالی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/47 رول قرمز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/47 رول آبی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 صورتی رول بنگاه تهران 0/47 رول صورتی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 بنفش رول بنگاه تهران 0/47 رول بنفش 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سفال رول بنگاه تهران 0/47 رول سفال 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/45 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/45 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/45 رول آبی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 صورتی رول بنگاه تهران 0/45 رول صورتی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 بنفش رول بنگاه تهران 0/45 رول بنفش 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/45 رول سبز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/45 رول سفید 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سفال رول بنگاه تهران 0/45 رول بنفش 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سفال رول بنگاه تهران 0/40 رول سفال 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/40 رول قهوه ای سوخته 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/40 رول سفید 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/40 رول پرتغالی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 نارنجی رول بنگاه تهران 0/40 رول نارنجی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/40 رول قرمز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/40 رول آبی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/40 رول سبز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 صورتی رول بنگاه تهران 0/40 رول صورتی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/40 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/40 رول قرمز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/40 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 آبی رول بنگاه تهران 0/40 رول آبی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 سبز رول بنگاه تهران 0/40 رول سبز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/40 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/40 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/35 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/35 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 آبی رول بنگاه تهران 0/35 رول آبی 1000 وارداتی چین
45,310 تومان
نمودار 15:55 1400/03/29
ورق رنگی 0/35 چین 1000 سبز رول بنگاه تهران 0/35 رول سبز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/35 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 قهوه ا ی سوخته رول بنگاه تهران 0/35 رول قهوه ا ی سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/30 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/30 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/28 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/28 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/28 رول سفید 1000 وارداتی چین
46,140 تومان
نمودار 15:55 1400/03/29
ورق رنگی 0/28 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/28 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/28 رول قرمز 1000 وارداتی چین
37,340 تومان
نمودار 15:55 1400/03/29
ورق رنگی 0/25 چین 1000 بنفش رول بنگاه تهران 0/25 رول بنفش 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/25 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/25 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/23 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/23 رول سفید 1000 وارداتی چین
46,140 تومان
نمودار 15:55 1400/03/29
ورق رنگی 0/23 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/23 رول قرمز 1000 وارداتی چین
38,170 تومان
نمودار 15:55 1400/03/29
ورق رنگی 0/23 چین 1000 آبی رول بنگاه تهران 0/23 رول آبی 1000 وارداتی چین
46,050 تومان
نمودار 15:55 1400/03/29
ورق رنگی 0/23 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/23 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/23 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/23 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی نارنجی 0/23 چین 1000 پرتقالی رول بنگاه تهران 0/23 رول پرتقالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 صورتی رول بنگاه تهران 0/18 رول صورتی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 بنفش رول بنگاه تهران 0/18 رول بنفش 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/18 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/18 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/18 رول قرمز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ویدیو
آدرس روی نقشه
توضیحات

قیمت ورق گالوانیزه، ورق سیاه و ضدسایش چین

کارشناسان فروش
ارسال نظر جدید