وارداتی چین
وارداتی چین
تاسیس تاسیس: مکان چین
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

ورق گالوانیزه

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/3 وارداتی چین
32,450
2920 9:58 1400/10/26 نمودار
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/3 وارداتی چین
32,450
2920 9:58 1400/10/26 نمودار
ورق گالوانیزه 0/25 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/25 وارداتی چین
26,950
2426 9:58 1400/10/26 نمودار
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/4 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/4 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/55 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/55 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق روغنی

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0//7 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 2 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 2 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق گالوانیزه رنگی

نام محصول کارخانه ضخامت عرض حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/23 چین 1000 آبی وارداتی چین 0.23 100 رول
45,210
4069 9:58 1400/10/26 نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 قرمز وارداتی چین 0.23 100 رول
44,750
4028 9:58 1400/10/26 نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 سفید وارداتی چین 0.23 100 رول
46,050
4144 9:58 1400/10/26 نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 قرمز وارداتی چین 0.28 100 رول
36,870
3318 9:58 1400/10/26 نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 سفید وارداتی چین 0.28 100 رول
45,680
4111 9:58 1400/10/26 نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 آبی وارداتی چین 0.35 100 رول
45,310
4078 9:58 1400/10/26 نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 نارنجی وارداتی چین 0.47 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 قرمز وارداتی چین 0.47 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سفال وارداتی چین 0.47 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سبز وارداتی چین 0.47 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 قهوه ای سوخته وارداتی چین 0.47 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سفید وارداتی چین 0.47 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 کرم وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سفید وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 قهوه ای سوخته وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سبز وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 پرتغالی وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 قرمز وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 آبی وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 صورتی وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 بنفش وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سفال وارداتی چین 0.47 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1000 پرتغالی وارداتی چین 0.45 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1000 سفال وارداتی چین 0.45 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 آبی وارداتی چین 0.45 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 صورتی وارداتی چین 0.45 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 بنفش وارداتی چین 0.45 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سبز وارداتی چین 0.45 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سفید وارداتی چین 0.45 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سفال وارداتی چین 0.45 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سفال وارداتی چین 0.4 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 قهوه ای سوخته وارداتی چین 0.4 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سفید وارداتی چین 0.4 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 پرتغالی وارداتی چین 0.4 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 نارنجی وارداتی چین 0.4 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 قرمز وارداتی چین 0.4 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 آبی وارداتی چین 0.4 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سبز وارداتی چین 0.4 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 صورتی وارداتی چین 0.4 125 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 نارنجی وارداتی چین 0.4 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 قرمز وارداتی چین 0.4 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 پرتغالی وارداتی چین وارداتی چین 0.4 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 آبی وارداتی چین 0.4 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 سبز وارداتی چین وارداتی چین 0.4 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 قهوه ای سوخته وارداتی چین 0.4 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 سفال وارداتی چین 0.4 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 پرتغالی وارداتی چین 0.35 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 نارنجی وارداتی چین 0.35 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 سبز وارداتی چین 0.35 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 سفال وارداتی چین 0.35 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 قهوه ا ی سوخته وارداتی چین 0.35 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/30 چین 1000 سفال وارداتی چین 0.3 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 سفال وارداتی چین 0.28 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 قهوه ای سوخته وارداتی چین 0.28 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 نارنجی وارداتی چین 0.28 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/25 چین 1000 بنفش وارداتی چین 0.25 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/25 چین 1000 سفال وارداتی چین 0.25 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 قهوه ای سوخته وارداتی چین 0.23 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 سفال وارداتی چین 0.23 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 پرتغالی وارداتی چین 0.23 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 نارنجی وارداتی چین 0.23 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی نارنجی 0/23 چین 1000 پرتقالی وارداتی چین 0.23 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 صورتی وارداتی چین 0.18 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 بنفش وارداتی چین 0.18 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 سفال وارداتی چین 0.18 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 قهوه ای سوخته وارداتی چین 0.18 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 قرمز وارداتی چین 0.18 100 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ویدیو

درباره آسرون
آدرس روی نقشه
توضیحات

قیمت ورق گالوانیزه، ورق سیاه و ضدسایش چین

کارشناسان فروش
پیشنهاد ویژه امروز
مطالب مرتبط
برندهای مرتبط
ارسال نظر جدید