وارداتی چین
وارداتی چین
تاسیس تاسیس: مکان چین
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت ورق گالوانیزه

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/3 وارداتی چین
32,450 تومان
نمودار 16:13 1400/06/23
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/3 وارداتی چین
32,450 تومان
نمودار 16:13 1400/06/23
ورق گالوانیزه 0/25 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/25 وارداتی چین
26,950 تومان
نمودار 16:13 1400/06/23
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/4 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/4 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/5 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/5 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/55 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/55 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق روغنی

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0//7 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 2 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 2 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/23 چین 1000 آبی رول بنگاه تهران 0/23 رول آبی 1000 وارداتی چین
45,210 تومان
نمودار 16:13 1400/06/23
ورق رنگی 0/23 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/23 رول قرمز 1000 وارداتی چین
44,750 تومان
نمودار 16:13 1400/06/23
ورق رنگی 0/23 چین 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/23 رول سفید 1000 وارداتی چین
46,050 تومان
نمودار 16:13 1400/06/23
ورق رنگی 0/28 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/28 رول قرمز 1000 وارداتی چین
36,870 تومان
نمودار 16:13 1400/06/23
ورق رنگی 0/28 چین 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/28 رول سفید 1000 وارداتی چین
45,680 تومان
نمودار 16:13 1400/06/23
ورق رنگی 0/35 چین 1000 آبی رول بنگاه تهران 0/35 رول آبی 1000 وارداتی چین
45,310 تومان
نمودار 16:13 1400/06/23
ورق رنگی 0/47 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/47 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/47 رول قرمز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/47 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سبز رول بنگاه تهران 0/47 رول سبز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/47 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/47 رول سفید 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 کرم رول بنگاه تهران 0/47 رول کرم 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/47 رول سفید 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/47 رول قهوه ای سوخته 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/47 رول سبز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/47 رول پرتغالی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/47 رول قرمز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/47 رول آبی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 صورتی رول بنگاه تهران 0/47 رول صورتی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 بنفش رول بنگاه تهران 0/47 رول بنفش 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سفال رول بنگاه تهران 0/47 رول سفال 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/45 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/45 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/45 رول آبی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 صورتی رول بنگاه تهران 0/45 رول صورتی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 بنفش رول بنگاه تهران 0/45 رول بنفش 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/45 رول سبز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/45 رول سفید 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سفال رول بنگاه تهران 0/45 رول بنفش 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سفال رول بنگاه تهران 0/40 رول سفال 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/40 رول قهوه ای سوخته 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/40 رول سفید 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/40 رول پرتغالی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 نارنجی رول بنگاه تهران 0/40 رول نارنجی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/40 رول قرمز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/40 رول آبی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/40 رول سبز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 صورتی رول بنگاه تهران 0/40 رول صورتی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/40 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/40 رول قرمز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/40 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 آبی رول بنگاه تهران 0/40 رول آبی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 سبز رول بنگاه تهران 0/40 رول سبز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/40 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/40 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/35 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/35 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 سبز رول بنگاه تهران 0/35 رول سبز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/35 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 قهوه ا ی سوخته رول بنگاه تهران 0/35 رول قهوه ا ی سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/30 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/30 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/28 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/28 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/28 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/25 چین 1000 بنفش رول بنگاه تهران 0/25 رول بنفش 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/25 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/25 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/23 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/23 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/23 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/23 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی نارنجی 0/23 چین 1000 پرتقالی رول بنگاه تهران 0/23 رول پرتقالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 صورتی رول بنگاه تهران 0/18 رول صورتی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 بنفش رول بنگاه تهران 0/18 رول بنفش 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/18 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/18 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/18 رول قرمز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ویدیو
آدرس روی نقشه
توضیحات

قیمت ورق گالوانیزه، ورق سیاه و ضدسایش چین

کارشناسان فروش
مطالب مرتبط
جدول وزنی ورق گالوانیزه +فرمول محاسبه وزن
اخبار 17 تیر 1400
استانداردهای ورق گالوانیزه چیست؟+جدول
اخبار 16 تیر 1400
5 مورد از بهترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه+مشخصات محصولات
اخبار 15 تیر 1400
راهنمای خرید ورق گالوانیزه+11 نکته مهم
اخبار 14 تیر 1400
برندهای مرتبط
ارسال نظر جدید