وارداتی
وارداتی
تاسیس تاسیس: مکان
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

ورق استنلس استیل

نام محصول آلیاژ ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 20 عرض 200 304 20 شیت
135,320
12179 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 15 عرض 150 304 15 شیت
126,400
11376 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 12 عرض 150 304 12 شیت
126,400
11376 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 10 عرض 150 304 10 شیت
107,170
9645 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 8 عرض 150 304 8 شیت
106,250
9562 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 6 عرض 150 304 6 رول/شیت
104,400
9396 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 5 عرض 150 304 5 رول/شیت
104,400
9396 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 4 عرض 150 304 4 رول/شیت
104,400
9396 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2 عرض 150 304 2 رول/شیت
101,900
9171 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 10 عرض 125 304 10 شیت
106,250
9562 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 8 عرض 125 304 8 شیت
106,250
9562 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 6 عرض 125 304 6 رول/شیت
104,420
9398 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 4 عرض 125 304 4 رول/شیت
104,420
9398 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 3 عرض 125 304 3 رول/شیت
104,420
9398 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2.5 عرض 125 304 2.5 رول/شیت
104,420
9398 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2 عرض 125 304 2 رول/شیت
101,900
9171 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 15 عرض 100 304 15 شیت
126,400
11376 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 12 عرض 100 304 12 شیت
126,400
11376 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 8 عرض 100 304 8 شیت
106,250
9562 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 6 عرض 100 304 6 رول/شیت
104,420
9398 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 5 عرض 100 304 5 رول/شیت
104,420
9398 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 4 عرض 100 304 4 رول/شیت
104,420
9398 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 3 عرض 100 304 3 رول/شیت
104,420
9398 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2.5 عرض 100 304 2.5 رول/شیت
104,420
9398 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 2 عرض 100 304 2 رول/شیت
101,900
9171 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 125 316 8 شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 6 عرض 125 316 6 شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 125 316 5 شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 4 عرض 125 316 4 شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 125 316 3 شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 125 316 2 شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 125 316 1 شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 20 عرض 100 316 20 شیت
153,040
13774 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 15 عرض 100 316 15 شیت
153,040
13774 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 10 عرض 100 316 10 شیت
153,040
13774 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 100 316 8 شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 100 316 5 شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 4 عرض 100 316 4 رول/شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 100 316 3 رول/شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 100 316 2 رول/شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1.5 عرض 100 316 1.5 رول/شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 100 316 1 رول/شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 20 عرض 150 321 20 شیت
153,040
13774 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 16 عرض 150 321 14 شیت
153,040
13774 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 12 عرض 150 321 12 شیت
153,040
13774 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 10 عرض 150 321 10 شیت
153,040
13774 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل ضد سایش آلیاژ 321 ضخامت 8 عرض 150 321 8 شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 6 عرض 150 321 6 شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 5 عرض 150 321 5 شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 5 عرض 100 321 5 شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 321 ضخامت 3 عرض 100 321 3 شیت
146,620
13196 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 20 عرض 150 310 20 شیت
332,800
29952 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 15 عرض 150 310 15 شیت
332,800
29952 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 10 عرض 150 310 10 شیت
332,800
29952 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 8 عرض 150 310 8 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 6 عرض 150 310 6 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 5 عرض 150 310 5 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 4 عرض 150 310 4 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 3 عرض 150 310 3 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 2 عرض 150 310 2 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 10 عرض 125 310 10 رول/ شیت
332,800
29952 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 3 عرض 125 310 3 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 2 عرض 125 310 2 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 1 عرض 125 310 1 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 6 عرض 100 310 6 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 5 عرض 100 310 5 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 4 عرض 100 310 4 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 3 عرض 100 310 3 رول/ شیت
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 2 عرض 100 310 2 رول
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 310 ضخامت 1 عرض 100 310 1 رول
323,800
29142 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 20 عرض 150 316 20 شیت
161,300
14517 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 15 عرض 150 316 15 شیت
161,300
14517 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 12 عرض 150 316 12 شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 10 عرض 150 316 10 شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 150 316 8 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 6 عرض 150 316 6 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 150 316 5 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 150 316 3 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 150 316 2 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 150 316 1 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 125 316 8 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 6 عرض 125 316 6 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 125 304 5 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 4 عرض 125 304 4 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 125 304 3 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 125 304 2 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 125 304 1 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 8 عرض 100 304 8 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 6 عرض 100 304 6 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 5 عرض 100 304 5 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 4 عرض 100 304 4 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 3 عرض 100 304 3 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 2 عرض 100 304 2 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1/5 عرض 100 304 1.5 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 1 عرض 100 304 1 رول/ شیت
152,580
13732 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/8 عرض 125 304 0.8 رول/ شیت
117,260
10553 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/5 عرض 125 304 0.5 رول/ شیت
117,260
10553 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/4 عرض 125 304 0.4 رول/ شیت
117,260
10553 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 1/25 عرض 100 304 1.25 رول/ شیت
104,400
9396 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 1 عرض 100 304 1 رول/ شیت
104,400
9396 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 8 عرض 100 304 8 رول/ شیت
104,400
9396 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 6 عرض 100 304 6 رول/ شیت
104,400
9396 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/5 عرض 100 304 0.5 رول/ شیت
117,260
10553 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/4 عرض 100 304 0.4 رول/ شیت
117,260
10553 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق استیل آلیاژ 304 ضخامت 0/3 عرض 100 304 0.3 رول/ شیت
117,260
10553 10:46 1400/10/27 نمودار

لوله استیل صنایع غذایی

نام محصول سایز واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
انواع لوله استیل صنایع غذایی مختلف شاخه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

نبشی استیل

نام محصول ابعاد طول آلیاژ قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی استیل آلیاژ 304 ابعاد 20-20 20*20 6 متری 304
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی استیل آلیاژ 304 ابعاد 20-30 30*30 6 متری 304
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی استیل آلیاژ 304 ابعاد 40-40 40*40 6 متری 304
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی استیل آلیاژ 304 ابعاد 50-50 50*50 6 متری 304
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی استیل آلیاژ 304 ابعاد 80-80 80*80 6 متری 304
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ناودانی استیل

نام محصول آلیاژ ابعاد طول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی استیل آلیاژ 304L 4-4 304 L 4*4 6 متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی استیل آلیاژ 304L 5-4 304 L 5*4 6 متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی استیل آلیاژ 304L 5-6 304 L 5*6 6 متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی استیل آلیاژ 304L 5-8 304 L 5*8 6 متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی استیل آلیاژ 304L 6-10 304 L 6*10 6 متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ویدیو

درباره آسرون
آدرس روی نقشه
توضیحات
کارشناسان فروش
مطالب مرتبط
ارسال نظر جدید