نام محصول
میلگرد 20 ذوب آهن A3
قیمت امروز (تومان)
14862
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 14 ذوب آهن A3
قیمت امروز (تومان)
15596
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 20 ظفر A3
قیمت امروز (تومان)
15183
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 14 ظفر A3
قیمت امروز (تومان)
15183
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 12 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
0
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 14 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
14725
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 16 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
14725
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 18 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
14725
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 14 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
14862
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 16 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
14862
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 18 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
14862
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 20 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
14862
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
جدول قیمت محصولات
loader
در حال ساخت جدول پیش بینی قیمت
قیمت پیش بینی شده:
قیمت واقعی:
جدول قیمت محصولات
loader
در حال ساخت جدول پیش بینی قیمت
قیمت پیش بینی شده:
قیمت واقعی: