نام محصول
میلگرد 14 ذوب آهن A3
قیمت امروز (تومان)
14771
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 20 ذوب آهن A3
قیمت امروز (تومان)
15046
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 20 ظفر A3
قیمت امروز (تومان)
14771
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 14 ظفر A3
قیمت امروز (تومان)
14680
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 14 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
14707
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 16 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
14707
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 18 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
14707
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 14 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
14860
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 16 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
14860
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 18 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
14860
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 20 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
14860
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
جدول قیمت محصولات
loader
در حال ساخت جدول پیش بینی قیمت
قیمت پیش بینی شده:
قیمت واقعی:
جدول قیمت محصولات
loader
در حال ساخت جدول پیش بینی قیمت
قیمت پیش بینی شده:
قیمت واقعی: