دسترسی سریع
قوطی و پروفیل
قوطی و پروفیل
بهترین قیمت بازار
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 2*20*20 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 30*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 20*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 40*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 60*60*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 40*80*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 90*90*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل50*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 60*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
مشخصات محصول
قوطی و پروفیل
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور: : دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد
محصولات
ضخامت 3
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 3 میل کیهان 3 کیهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل3 میل آسیا 3 آسیا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 3 میل تهران شرق 3 تهران شرق
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 3 پروفیل ساوه 3 شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 3 میل صدرا پروفیل تهران 3 صدرا پروفیل تهران
23,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 3 میل به فلز سپاهان 3 به فلز سپاهان
23,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 3 شرکت گل نرده 3 شرکت گل نرده
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 3 میل جهان پروفیل پارس 3 جهان پروفیل پارس
23,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 3 میل صباح 3 قوطی پروفیل صباح
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 3 میل فولاد گستر حداد 3 فولاد گستر حداد
22,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 3 میل آریا صنعت دلیجان 3 پروفیل آریا صنعت دلیجان
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 3 میل صابری 3 نورد لوله و پروفیل صابری
23,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 3 میل نیکان پروفیل 3 نیکان پروفیل
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 4
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 4 میل تهران شرق 4 تهران شرق
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 4 میل صدرا پروفیل تهران 4 صدرا پروفیل تهران
23,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 4 میل به فلز سپاهان 4 به فلز سپاهان
23,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 4 شرکت گل نرده 4 شرکت گل نرده
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 4 میل جهان پروفیل پارس 4 جهان پروفیل پارس
23,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 4 میل فولاد گستر حداد 4 فولاد گستر حداد
22,300 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 4 میل آریا صنعت دلیجان 4 پروفیل آریا صنعت دلیجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 4 میل صابری 4 نورد لوله و پروفیل صابری
23,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 4 میل نیکان پروفیل 4 نیکان پروفیل
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 2 گیلان
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 2*20*20 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 30*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 20*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 40*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 60*60*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 40*80*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 90*90*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل50*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 60*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل صدرا پروفیل تهران 2 گیلان صدرا پروفیل تهران
23,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل آکام صنعت رایکا 2 گیلان آکام صنعت رایکا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2میل کیان پرشیا گیلان 2 گیلان کیان پرشیا
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل فولاد گستر حداد 2 گیلان فولاد گستر حداد
23,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل نیکان پروفیل 2 گیلان نیکان پروفیل
23,300 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل صباح 2 گیلان قوطی پروفیل صباح
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل کارآفرینان نسیم گیلان 2 گیلان کارآفرینان نسیم گیلان
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل آریا صنعت دلیجان 2 گیلان پروفیل آریا صنعت دلیجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 میل آسیا 2 گیلان آسیا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 میل امید البرز 2 گیلان لوله وپروفیل امیدالبرز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 2 مبارکه
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 2 میل صدرا پروفیل تهران 2 مبارکه صدرا پروفیل تهران
24,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل امید البرز 2 مبارکه لوله وپروفیل امیدالبرز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 میل کیهان 2 مبارکه کیهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 میل آسیا 2 مبارکه آسیا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 میل فلزی اصفهان 2 مبارکه شرکت ساخته های فلزی اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 میل فولادگسترحداد 2 مبارکه فولادگسترحداد
23,700 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل صابری 2 مبارکه نورد لوله و پروفیل صابری
24,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل تهران شرق 2 مبارکه تهران شرق
24,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2میل اکام صنعت رایکا 2 مبارکه آکام صنعت رایکا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 میل جهان پروفیل پارس 2 مبارکه جهان پروفیل پارس
24,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 میل کیان پرشیا 2 مبارکه کیان پرشیا
24,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 پروفیل ساوه 2 مبارکه شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 کارخانه یزد 2 مبارکه کارخانه یزد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 پایا اصفهان 2 مبارکه پایا اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 میل به فلز سپاهان 2 مبارکه به فلز سپاهان
24,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2 نورد میلاد یزد 2 مبارکه نورد میلاد یزد
24,000 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
قوطی پروفیل 2 شرکت گل نرده 2 مبارکه شرکت گل نرده
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 پترو فولاد 2 مبارکه شرکت پترو فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2 میل آریا صنعت دلیجان 2 مبارکه پروفیل آریا صنعت دلیجان
24,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2میل علویجه 2 مبارکه تعاونی فولاد علویجه
23,800 تومان ^ 23800 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
ضخامت 2/5
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 2/5 میل کیهان 2/5 کیهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2/5 میل آسیا 2/5 آسیا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2/5 میل فلزی اصفهان 2/5 شرکت ساخته های فلزی اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2/5 میل تهران شرق 2/5 تهران شرق
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2/5 پروفیل ساوه 2/5 شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2/5 میل صدرا پروفیل تهران 2/5 صدرا پروفیل تهران
23,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2/5 کارخانه یزد 2/5 کارخانه یزد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2/5 پایا اصفهان 2/5 پایا اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2/5 میل به فلز سپاهان 2/5 به فلز سپاهان
23,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2/5 نورد میلاد یزد 2/5 نورد میلاد یزد
22,200 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
قوطی پروفیل 2/5 شرکت گل نرده 2/5 شرکت گل نرده
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2/5 پترو فولاد 2/5 شرکت پترو فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2/5 میل جهان پروفیل پارس 2/5 جهان پروفیل پارس
23,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2/5 میل کیان پرشیا 2/5 کیان پرشیا
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2/5 میل فولاد گستر حداد 2/5 فولاد گستر حداد
22,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2/5 میل صباح 2/5 قوطی پروفیل صباح
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 2/5 میل آریا صنعت دلیجان 2/5 پروفیل آریا صنعت دلیجان
23,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2/5 میل صابری 2/5 نورد لوله و پروفیل صابری
23,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
قوطی پروفیل 2/5 میل نیکان پروفیل 2/5 نیکان پروفیل
22,400 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
ضخامت 3/5
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 3/5 میل فولاد گستر حداد 3/5 فولاد گسترحداد
22,300 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
توضیحات

قیمت پروفیل

 

پروفیل، در لغت به معنی «ثابت بودن مقطع در طولی معین» است. این مقاطع، دارای مقطع هندسی با شکل‌ها و ضخامت‌های مختلف هستند و تنوع وسیعی دارند.

در بازار ایران به پروفیل‌های با مقطع مربع و مستطیل اصطلاحاً «قوطی» یا «باکس» نیز گفته می‌شود که به‌صورت قندیل بسته‌بندی شده و به فروش می‌رسند. قوطی پروفیل‌ها مقاطعی فولادی هستند که در صنایع گوناگون، کاربردهای ویژه و منحصر به فردی دارند. سبک بودن پروفیل‌ها باعث شده که کاربرد زیادی در ساختمان‌سازی داشته باشند. معمولاً هرچه ضخامت پروفیلی که انتخاب می‌کنید کمتر باشد، قیمت کیلویی آن بیشتر است؛ چراکه حجم پروفیل بیشتری را باید بخرید؛ اما قیمت یک شاخه پروفیل با ضخامت کم کمتر خواهد بود.

 

انواع قوطی پروفیل:

پروفیل‌ها بر اساس وزن به 2 دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 

1. قوطی پروفیل‌ صنعتی:

وزن بیشتری داشته و در صنایع سنگین کاربرد دارند.

 

2. قوطی پروفیل ساختمانی:

پروفیل ساختمانی به دلیل سبک‌ بودن وزنش، کاربرد فراوانی در صنعت ساختمان‌سازی دارد. در مناطقی که شرایط جوی و آب‌و‌هوایی متغیری داشته و رطوبت هوا موجب خوردگی و فرسایش قطعات فولادی در ساختمان می‌شود، استفاده از پروفیل منجر به جلوگیری از آثار مخرب مذکور در سازه می‌شود. پروفیل ساختمانی خود به 2 دسته پروفیل نورد گرم و پروفیل نورد سرد تقسیم می‌شوند.

ماده اولیه برای ساخت قوطی پروفیل نورد گرم، شمش فولادی بوده که شکل آن به صورت قوطی است؛ اما پروفیل نورد سرد از شکل دادن ورق‌ فولادی ساخته و تولید می‌شود. نوع مرکب پروفیل نیز موجود است که از ترکیب پروفیل نورد گرم و پروفیل نورد سرد ساخته و تولید می‌شود.

 

انواع قوطی پروفیل از نظر ساختار

پروفیل‌ها در کارخانه‌های مختلف به شکل‌های مختلفی تولید می‌شوند:

 

1. پروفیل‌ باز:

شامل انواع تسمه فولادی، تیرآهن معمولی و هاش (بال پهن)، انواع نبشی، ناودانی و انواع پروفیل چهارپهلو (چهارگوش) است.

 

2. پروفیل بسته:

شامل انواع لوله، قوطی فولادی، پروفیل درب و پنجره، پروفیل یو.پی.وی.سی (u.p.v.c) و انواع پروفیل درب‌های کرکره برقی است.

 

قیمت قوطی پروفیل و کاربردهای آن

قوطی پروفیل در صنایع مختلفی کاربرد دارد که از میان آن‌ها، می‌توان موارد زیر را نام برد:

 • >اجرای اعضای سازه‌های اسکلت فلزی نظیر انواع تیرهای فولادی، انواع ستون‌ها، وال پست و...
 • >در صنایع ماشین‌سازی و ساختمان‌سازی برای ساخت ستون به صورت باکس
 • >پروفیل‌های مربع و مستطیل در مقاطع کوچک به عنوان نرده‌های فلزی برای درب و پنجره منازل، کناره راه‌پله، نرده‌کشی اطراف دیوارهای کارخانه‌ها و زمین‌های محصور شده، نرده پیاده‌روها و خیابان‌ها به کار می‌روند.
 • >پروفیل‌های قوطی مربع و مستطیل دارای مقطع بزرگ در تجهیزات نظامی نیز کاربرد دارد.
 • >پروفیل‌های Z برای پوشش سقف سوله‌ها کاربرد دارند.

 

مزایای استفاده از قوطی پروفیل

برخی ویژگی‌های قوطی پروفیل که در زیر به آن‌ها اشاره شده، برای مصرف‌کنندگان مزیت به حساب می‌آید:

1. فرم‌پذیری

2. جوش‌پذیری

3. مقاومت بالا

4. دقت ابعادی

5. کیفیت سطحی بالا

 

وزن قوطی پروفیل

وزن و کیفیت انواع پروفیل کارخانه‌های فولاد کشور نسبت به هم متفاوت است؛ لذا این امر باعث تفاوت در قیمت قوطی و پروفیل کارخانه‌های تولیدکننده نسبت به هم می‌شود. برای به دست آوردن وزن هر شاخه قوطی پروفیل، بایستی از فرمول زیر استفاده کنید:

 

طول شاخه×وزن یک متر=وزن یک شاخه قوطی پروفیل

 

وزن هر متر از قوطی را می‌توانید از جدول اشتال استخراج کنید.

 

استانداردهای پروفیل 

در ایران برای تولید انواع پروفیل، استانداردهای مختلفی را بر اساس استاندارد اروپایی BS EN 10219  تهیه و تدوین کرده‌اند. اغلب روش تولید، آزمون‌های مربوط به خط تولید، ابعاد، رواداری‌ها و ویژگی‌های فنی در متن استاندارد مشخص می‌شود. در جدول زیر برخی از استانداردهای ملی مربوط به انواع پروفیل آورده شده‌اند:

 

استانداردهای ملی انواع پروفیل

ردیف

شماره استاندارد

محصول

سال تدوین

1

7336

پروفیل‌های توخالی مخصوص در و پنجره

1382

2

7335

پروفیل سرد شکل داده شده z

1382

3

7339

پروفیل سرد شکل داده شده ناودانی

1392

4

7338

پروفیل فولادی زهوار

1382

5

11609

انواع پروفیل ساختمانی

1387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر استاندارد EN 10368 نیز برای تولید پروفیل در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

قیمت پروفیل درب کارخانه

در ایران کارخانه‌های زیادی قوطی پروفیل تولید می‌کنند که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

 • >کارخانه فولاد کیان پرشیا
 • >کارخانجات نورد یاران‌
 • >کارخانه فولاد مهرگان
 • >کارخانه جهان پروفیل پارس
 • >صنایع فولاد هیربد زرندیه
 • >صنایع به فلز سپاهان اصفهان
 • >کارخانه صدرا پروفیل تهران
 • >فولاد گستر حداد

 

توجه به این نکته مهم است که قیمت قوطی پروفیل بر اساس ضخامت آن تعیین می‌شود، نه سایز قوطی. پروفیل کارخانه‌هایی که از ورق فولاد مبارکه ساخته می‌شوند، ضخامت دقیق‌تری داشته و قیمت بالاتری هم دارد.

 

قیمت قوطی آهن

در هر شهر ایران معمولاً برخی برندها به نام‌تر بوده و تقاضا برایشان بیشتر است. برای مثال قوطی پروفیل کیان پرشیا، پروفیل صدرا و جهان پروفیل در تهران تقاضای بیشتری دارند.

در هر شهری که هستید، برای اطلاع از قیمت پروفیل امروز با شماره 43000023-021 تماس حاصل نمایید؛ کارشناسان آسرون پاسخگوی شما خواهند بود.

 

قیمت پروفیل جهان و قیمت پروفیل کیان پرشیا را می‌توانید به صورت آنلاین از صفحه تأمین‌کنندگان آسرون ملاحظه نمایید.

 

 

 

 

فرایند خرید
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
آسرون با شما
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

بله ، همه قیمتها با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد و در صورت بارگیری از درب کارخانه هیچگونه هزینه اضافی به فاکتور اضافه نخواهد شد.

پاسخ :

خیر. قیمت قوطی پروفیل با توجه به ضخامت آن قیمت گذاری میشود و هر چی ضخامت کمتر باشد قیمت بالاتر است.

پاسخ :

با توجه به خرید رسمی و واریزی به حساب شرکتی و مورد تایید سازمان مالیاتی کشور پرداخت به صورت 100درصد نقدی قبل از ارسال بار می باشد.

پاسخ :

کارخانه هایی که از ورق مبارکه استفاده میکنند ضخامت دقیقی دارند.

پاسخ :

بله . به دلیل تولیدی بودن کالای زد، قابلیت سفارش گذاری در ابعاد و طول های خاص وجود دارد

پاسخ :

بله کارشناسان مجرب آسرون، تمامی مشاوره‌ها در مورد پانچ و سوراخکاری پروفیل زد را در اختیار مشتری قرار خواهند داد و با توجه به زمینه استفاده مشتری، طبق نقشه درخواستی، تولید صورت خواهد گرفت .

پاسخ :

تا یک روز قبل از بارگیری این امکان وجود دارد.

پاسخ :

پروفیل های زد کاربرد فراوانی در سالن های بزرگ ، انبار، پارکینگ و سوله های صنعتی دارد.

نظرات
حاتمی
حاتمی
1400/02/22
آیا ارسال به سراسر کشور دارید؟
مدیر سایت
مدیر سایت
سلام بله
سلطانی
سلطانی
1400/02/13
سلام ارسال به مشهد چند روز زمان میبره؟
مدیر سایت
مدیر سایت
بسته به کارخانه مورد نظر از 1 روز تا 7 روز کاری بارگیری انجام میشود.
ارسال نظر جدید
ویدیو ویدیو ها
پادکست پادکست ها
 پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته دوم اردیبهشت‌ماه 1400
پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته دوم اردیبهشت‌ماه 1400 - 4:04 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: معرفی کارخانه ظفر بناب
پادکست: معرفی کارخانه ظفر بناب - 3:10 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: معرفی کارخانه ذوب‌‍آهن اصفهان
پادکست: معرفی کارخانه ذوب‌‍آهن اصفهان - 4:16 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: راهنمای خرید پروفیل
پادکست: راهنمای خرید پروفیل - 3:16 دقیقه
پادکست 13 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: راهنمای خرید تیرآهن
پادکست: راهنمای خرید تیرآهن - 4:07 دقیقه
پادکست 13 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته اول اردیبهشت‌ماه 1400
پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته اول اردیبهشت‌ماه 1400 - 3:15 دقیقه
پادکست 11 اردیبهشت ماه 1400